תקנות שיפוץ בתים ואחזקתם

תקנות שיפוץ בתים ואחזקתם, התשמ"א- 1981 – 1 (ללא תוספת) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(ב) ו-21 לחוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם-1980-, אני מתקין תקנות אלה:

1 נוסח הודעת שיפוץ

(א)הודעת שיפוץ תהיה בטופס שבתוספת לתקנות אלה.

(ב)המנהל ימלא את הפרטים שבמודעת השיפוץ.

2 מסמכים המצורפים להודעת השיפוץ (א)המנהל יצרף להודעת השיפוץ מסמכים אלה: (1)רשימת כמויות ומחירים. (2)מפרט טכני.

3 עבודות השיפוץ המנהליציין ברשימת הכמויות והמחירים את עבודות השיפוץ שיש לבצען.

4 השגה

(א)מי שאליו מכוונת הודעת השיפוץ רשאי תוך 15 יום ממועד מסירתה, להשיג על התקופה שבה יש לבצע את עבודות השיפוץ וכן על האמור במפרט הטכני.

(ב)ההשגה תהיה בכתב ותימסר למנהל. (ג)המנהל יודיע החלטתו על ההשגה תוך חודש ימים מתאריך מסירתה.

5 עלות השיפוץ (א)בעל בית, ובמושכר מוגן – בעל בית ודייר, יודיעו למנהל תוך חודש ימים ממסירת הודעת השיפוץ או מיום מסירת החלטת המנהל על ההשגה, לפי הענין, את אומדן עלות השיפוץ. (ב)לאחר קבלת האומדן כאמור בתקנת משנה )א(, א לאחר חודש מתום המועד שהיה צריך להתקבלהאומדן כאמור, יודיע המנהל לבעל הבית, ובמושכר מוגן לבעל בית ולדייר, את עלות השיפוץ המאושרת על ידו.

6 הסכם ביצוע

(א)בעל בית יתקשר בהסכם בכתב עם קבלן לביצוע עבודות השיפוץ (להלן – הסכם הביצוע) תוך 30 יום מיום קביעת עלות השיפוץ וימציא למנהל העתק מבויל כדין של ההסכם.

(ב)בעל הבית רשאי לבקש מאת המנהל להמציא לו רשימת קבלנים לביצוע עבודות השיפוץ.

(ג)רשימת הכמויות והמפרט הטכני יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הביצוע.

7 פרטי הסכם הביצוע בהסכםהביצוע ייכללו בין השאר –

(1)התחייבות לבצע את העבודות לשביעות רצונו של בעל הבית;

(2)התחייבות לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת נוחותו של הציבור ושמירת הבית שבו מבוצעות עבודות השיפוץ.

(3)התחייבות לפצות את בעל הבית על נזקים לבית וכן התחייבות לתקן את הנזק על חשבונו תוך30 ימים;

(4)אחריותלבדק לתקופה של שנה לפחות ותיקון ליקויים לתקופת הבדק;

(5)התחייבות לשאת באחריות על נזקים לבעל הבית, לכל צד ג' ולבית; 6)התחייבות להמציא לבעל הבית ערבות להנחת דעתו של המנהל בגובה של 10% מעלות השיפוץ; (7)התחייבות להשתמש בחמרים תקינים בהתאם למפרט הטכני.

8 מפקחים ממונים בידי בעל הבית

(א)המנהל רשאי לדרוש בהודעת השיפוץ מבעל בית להתקשר בהסכם עם מפקח בעל כישורים מתאימים אשר יפקח על עבודות השיפוץ.

(ב)בעל הבית יכלול בהסכם כאמור בתקנת משנה (א) הוראה לפיה ידווח המפקח על ליקוי או סטיה מהאמור בהודעת השיפוץ ובהסכם הביצוע.

9 פקחים הממונים על-ידי המנהל

(א)פקח שנתמנה בידי המנהל לפי סעיף 5 רשאי להיכנס לכל מקום באזור שיפוץ בשעות סבירות,על פי הודעה שתימסר לפחות 48 שעות מראש.

(ב)פקח ישא עמו בעת ביצוע תפקידו תעודה ויציג תעודה זו על פי בקשת בעל הבית, ובמושכרמוגן – גם על פי בקשת הדייר.

10 אצילת סמכויות המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו בהוראה בכתב, למעט סמכויותיו לפי סעיף 4

(א) לחוק ולמעט סמכותו להחליט בהשגות.

11 תשלום חלקה של הממשלה

(א)בכפוף*1* לאמור בתקנה 1(ב), תשלום חלקה של הממשלה בעלות השיפוץ, יבוצע באופן, בתנאים ובשיעורים שיקבע המנהל בהודעת השיפוץ.

(ב)במושכר מוגן ישולם חלקה של הממשלה בעלות השיפוץ בשיעורים אלה:

(1)20% משיעורי השתתפות הממשלה ישולם עם מסירת העתק הסכם ביצוע מבוייל למנהל או למי שהוא הסמיכו לכך וכנגד ערבות בנקאית להנחת דעתו של המנהל;

(2)30% משיעור השתתפות הממשלה ישולם לאחר ביצוע עבודות השיפוץ בשווי מחצית עלות השיפוץ על פי אישור הפקח על ביצוע העבודה;

(3)היתרה תשולם לאחר אישור הפקח על השלמת עבודות השיפוץ.

12 חלוקת הוצאות השיפוץ במושכר מוגן במושכר מוגן ישלם הדייר את חלקו לבעל הבית במועדים אלה:

(1)20% מחלקו במועד חתימת הסכם הביצוע;

(2)30% מחלקו לאחר ביצוע עבודות השיפוץ בשווי מחצית מעלות השיפוץ; היתרה תשולם לאחרהשלמת עבודת השיפוץ.

13 הארכת מועד המנהל רשאי לפי בקשה בכתב של בעל הבית, להאריך מועדים שנקבעו בתקנות, אם ראה כי יש הצדקה לכך בנסיבות הענין.

14 תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן. י"ז באדר ב' התשמ"א (23 במרס 1981) דוד לוי שר השיכון והבינוי

לחצו כאן ל קבלני שיפוצים לבתים משותפים באינדקס וועדי הבתים של הפורטל

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  מימון תביעות משפטיות
  מה תפקידו של המפקח על הבתים המשותפים?
  מגורים בבניין משותף טומנים בחובם לא מעט חוויות ויתרונות, אך מטבעם של דברים, לעיתים צצים
  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  cover
  המדריך המלא להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבניינים משותפים בעלי 51 דירות ומעלה
  התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים הפכה להיות אחד הנושאים החמים והבוערים בישראל בשנים האחרונות, כאשר

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן