תקנות התכנון והבנייה לנכים בבנין ציבורי

חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי, תקנות התכנון והבניה, התש"ל – 1970, התוספת השניה (תקנה 17), כולל תיקון מס' 4 התשס"ב – 2002.

(09.02)

סימן א': פרשנות

8.01. בחלק זה-

" בנין ציבורי א' – בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:

 (1)אולם לשמחות;

(2)בית אבות;

(3)בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו" עצרת עם" בסעיף 1 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג – 1962;

(4)בית חולים כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, לרבות מרפאות ציבוריות;

(5)בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח – 1958;

(6)מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות, שהם ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או עירוני, וכל מקום כיוצא באלה:

(7)בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט;

(8)חנות כל בו, לרבות סופר מרקט, ששטחה עולה על 350 מ"ר;

(9)בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או נמל- ים, תחנת רכבת, תחנה מרכזית ומסוף לנוסעים באוטובוסים.

  "בנין ציבורי ב"- בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:

  (1)בית דואר וסוכנות דואר;

(2)בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן דתי, ששטחו 150 מ"ר לפחות;

(3)בית לקולנוע, לקונצרטים ולתיאטרון;

(4)בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים לינה בתמורה והמכיל 20 מיטות לפחות;

(5)בית מרחץ;

(6)בנק;

(7)בריכת שחיה;

(8)בית ספר עממי, בית ספר תיכון, בית ספר מקצועי, גן ילדים להוציא גן ילדים פרטי;

(9)מוסד ציבורי לילדים;

(10) מסעדה, חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל למעלה מ- 25 סועדים;

(11) משרדי ממשלה, משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן שירות ציבורי;

  "בנין ציבורי" – בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב';

 "יחידת אכסון" – חדר לינה, או חדר השירותים צמוד לאותו חדר או לאותה מערכת חדרים ובין אם הוא במקום אחר;

 " יחידה מיוחדת" – יחידת אכסון המותאמת לאכסון נכים כמפורט בסעיף 8.25;

"נכה" – אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו אין הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה, כולם או מקצתם;

  " רוחב חופשי בפתח"-

 (1)בדלת חד- כנפית- המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת ובין הפאה הצדדית של המלבן, הבולטת ביותר כלפי הפתח, ממול;

(2)בדלת דו- כנפית- המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי הדלת הסמוכות זו לזו והתפתחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת;

(3)בדלת הזזה חד – כנפית – המרחק האפקי בין הפאה הצדדית של הדלת, כאשר היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול;

(4)בדלת הזזה דו- כנפית המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי הדלת, כאשר שתיהן פתוחות לגמרי;

 "רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" – כמשמעותם בסעיף 3.01 לתוספת השניה.

 סימן ב' : הוראות למתן היתר לבנין ציבורי (תיקון התשנ"ה)

מתן היתר לבנין ציבורי

8.02

(א) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש למטרות של בנין ציבורי א', הכל לפי הענין, ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח.

 (ב) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות ולדרכי הגישה לאותה קומה התנאים המפורטים בחלק זה הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח.

(ג) היתר להקמת בנין הנועד לשמש מטרה מן המפורטות בפסקה (4) להגדרת "בנין ציבורי ב" שבסעיף 8.01 (בסעיף זה- מקום לאירוח), והיתר להוספת יחידות אכסון למקום לאירוח קיים, מותנים בקיומן, בהתאמתן או בהקמתן, לפי הענין, של מספר יחידות מיוחדות בתוך כלל יחידות האכסון שבאותו מקום אירוח, הכל כמפורט להלן:

(1)בבנין שבו מ- 25 עד 70 יחידות אכסון – יחידה מיוחדת אחת לפחות;

(2)בבנין שבו מ- 71 עד 150 יחידות אכסון – שתי יחידות מיוחדות לפחות;

(3)בבנין שבו מ- 151 עד 200 יחידות אכסון- שלוש יחידות מיוחדות לפחות;

(4)בבנין שבו מ- 201 עד 300 יחידות אכסון – ארבע יחידות מיוחדות לפחות;

(5)לכל 75 יחידות אכסון נוספות – יחידה מיוחדת אחת.

(ד) בדרכי הגישה מיחידות מיוחדות אל חלק מחלקי מקום האירוח – שבאותו בנין- הפתוחים או הנועדים להיות פתוחים לקהל (להלן בסעיף זה- שטח ציבורי), ינהגו כבדרכי גישה לחלק האמור שכשלעצמן פתוחות לקהל, בין אם היחידה המיוחדת נמצאת באותה קומה עם השטח הציבורי ובין אם לאו.

(ה) על מתן היתר להוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים יחולו הוראות מיוחדות אלה:

(1)עלה סך כל יחידות האכסון הנוספות על שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות ועלה כלל מספר יחידות גם יחד – על 25, ינהגו במקום האירוח כולו לפי האמור בסעיפים קטנים (ג) ו- (ד);

(2)הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית, כמשמעותה בסעיף 10 א לחוק (להלן- רשות הרישוי המחוזית) לפטור, בתנאים או בלעדיהם, מקיום הוראות פסקה (1), כולן או מקצתן, בשטחים מסוימים שבמקום האירוח, אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות הגישה שבמקום האירוח, אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות הגישה לשטח הציבורי, קיומן כרוך בעבודות שממדי ביצוען או תנאיהן או הוצאיתיהן אינם סבירים;

(3)הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית, לחייב בעל היתר להוספת יחידות אכסון בתנאי פסקה (1), גם אם אין בתוספות היחידות כדי שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות, אם לדעתה חיוב בעל ההיתר בקיום התנאי האמור כרוך בהוצאות סבירות, והוא ניתן לביצוע בתנאים ובממדים סבירים בנסיבות הענין; הוראה זו לא תחול לגבי בנין שהיתר להקמתו הוצא עד יום ט"ז בניסן התשל"ב (31 במרס 1972).

(ו) כדי להסיר ספק נקבע בזה שבעל היתר חייב לקיים את התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (ג), (ד) ו- (ה) לפי הענין, רק אם נושא ההיתר הוא הקמת מקום אירוח שלם או הוספת יחידות אכסון למקום קיים דרך בניה או שינוי יעוד של נין קיים; התנאים האמורים אינם חלים על הוספת חלקים אחרים למקום אירוח או ביצוע שינויים או תיקונים בו, בדרך האמורה.

שינויים בבניין ציבורי קיים (תיקון התשנ"ה)

8.03

(א) הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א', שימולאו לגבי כל הבנין האמור או לגבי חלקו המשמש או שימש למטרות של בנין ציבורי א',  הכל לפי הענין, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים.

(ב) הועדה  המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב', שימולאו לגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלקה המשמש או שימש למטרות של בנין ציבורי ב', הכל לפי הענין, ולדרכי גישה לאותה קומה, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים(א) ו- 0ב), לא יותנה מתן היתר לשינוי מקום אירוח קיים בקיום הוראות סעיף 8.02 (ג) עד (ו), כולן או מקצתן, אלא על פי האמור באותן הוראות.

  סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי

 גישה אל בנין ציבורי מהחוץ(תיקון התשמ"ב)

8.04

(א) הגישה מהרחוב או ממגרש החניה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין הציבורי תהיה באמצעות כבש (רמפה), כאמור בסעיף קטן(ב), ובאמצעות מדרגות, כאמור בסעיף קטן(ג).

(ב)הותקנה הגישה באמצעות כבש, יתמלאו לגביו התנאים הבאים:

(1)שיפוע הכבש לא יעלה על 1:10;

(2) עלה שיפוע הכבש על 1:20, יהיה ארכו לא יותר מ- 9.00 מטרים;

(3)רחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ- 1.25 מטר;

(4)עלה שיפוע הכבש על 1:12 ייבנה בקצהו העליון משטח אפקי שעמקו ורחבו לא יפחתו מ- 1.25 מטר;

(5)בקצה החפשי של הכבש או המשטח האפקי המורם מהקרקע, ייבנה סף אשר גבהו בכל מקום יהיה לפחות 5 ס"מ מעל מפלסם;

(6)רחבו של הסף האמור לא יפחת מ- 5 ס"מ;

(7)ייבנה מעקה בצד החפשי של הכבש או המשטח האפקי מעל הסף האמור וגם לאורך הקירות אם הם צמודים אליהם;

(8)למעקה האמור יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה 90 ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האפקי;

(9)תינתן לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל; אם חתכו עגול, יהי קטרו לא פחות מ- 45 מ"מ ולא יותר מ- 50 מ"מ;

(10)לאורך הקירות האמורים בפיסקה(7) יותר להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור;

(11)לאורך הכבש, משני צדדיו, יותקן מסעד שני הדומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה של 75 ס"מ מפלס הכבש;

(12)בכפוף לאמור בפיסקה (11) ובניגוד לאמור בפיסקה (8) יותר להתקין את בית האחיזה העליון בגובה של 98 ס"מ מעל מפלס הכבש;

(13)בקצהו התחתון של כל כבש יהיה השטח נקי מכל מכשול ונוח לנוע בו.

 (ג) עלה שיפוע הכבש של 1:12, תיבנה גישה נוספת באמצעות מדרגות ולגביהן יתמלאו התנאים הבאים;

(1) המדרגות האמורות תובלנה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין האמור;

(2) שלח המדרגה לא יפחת מ- 28 ס"מ;

(3) רום המדרגה יהיה 15 ס"מ;

(4) יישמר קצב אחיד במהלך המדרגות;

(5) מהלך אחד של מדרגות לא יתרומם יותר גבוה מ- 1.25 מטר;

(6) בכל מהלך מדרגות כאמור לא יהיו פחות מ- 3 מדרגות;

(7) המדרגות האמורות יימצאו תחת כיסוי מבטון או מחומר אטים אחר;

(8) ייבנה משני צדי המדרגות האמורות מעקה בסעיף קטן (ב)(8) ו- (9);

(9)תחול הוראת סעיף קטן(ב)(11);

(10)מסעד זה כאמור בסעיף קטן (ב) (11) יימשך 30ס"מ לפחות מעל קצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות ובחלקו הארוך במאוזן;

(11)במשטחי ביניים יותקן מסעד לאורך הקירות מסביב במאוזן, ובהמשך ובגובה  כאמור בסעיף (ב) (9).

 

 דלת כניסה

8.05

(א) בבנין ציבורי תימצא לפחות דלת כניסה אחת כאמור בסעיף 8.04 (א) ו- (ג)(1), אשר רחבה החפשי בפתח לא יהיה קטן מ- 80 ס"מ, ותיפתח כלפי חוץ עם כיון היציאה מהבנין הציבורי.

(ב) לדלת האמורה לא יותקן מפתן, ואם הכרחי להתקינו, הוא לא יתרומם יותר מ- 2 ס"מ מעל מפלס הרצפה, משני הצדדים.

(ג)משמשת דלת מסתובבת ככניסה ראשית לבנין הציבורי, תותקן על ידה או בקרבתה דלת כניסה נוספת לבנין האמור, אשר תמלא אחר התנאים שבהוראות סעיף זה.

פני דרכי גישה

 

8.06

(א) פני המשטחים לפני ואחרי הכבש ועל הכבש עצמו יהיו מחוספסים.

(ב)נבנו המשטחים האמורים מפלטות אבן, בטון או חומר אחר, עם תפרים, יהיו התפרים ברוחב לא יותר גדול מ- 2 ס"מ, מלאים ישר עם מישור הפלטות וכל השטח ללא גומות או בליטות ומחוספס.

 

דלתות פנים (תיקון התשנ"ז מס' 2)

8.07 כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים הבאים:

(1)הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ- 80 ס"מ;

(2)אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ- 40 ס"מ,הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית האמורה;

(3)אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ- 2 ס"מ מעל פני הרצפה, משני הצדדים;

(4)דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של קיר;

(5)לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות, אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות 1.25 מטר.

(6)תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית (פנדל) רק בתנאי שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר, המיועדת למטרה שלה משמשות הדלתות האמורות;

(7)בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר בטוח לכל נכה;

(8)המישור התחתון של כנף הדלת, משני צדדיה יוגן בחומר קשה, בלתי שקוף, בגובה עד 35 ס"מ לפחות מפני הרצפה;

(9)תותר דלת שקופה ואם משתמשים בזכוכית כחומר שקוף יתמלאו לגבי דלת מזוגגת התנאים שלהן:

(א)הזכוכית בכנף הדלת תתחיל בגובה של 1.00 מטר לפחות מפני הרצפה;

(ב)על אף האמור בסעיף קטן(1) תוכל הזכוכית להתחיל בגובה נמוך יותר, אבל לא פחות מ- 35 ס"מ מפני הרצפה, אם רחבה לא גדול מ- 20 ס"מ והיא נמצאת קרוב לקצה  הכנף;

(ג)זכוכית בהתאם לתקן ישראלי 1099 חלק 1.

  (10)ידיות הדלת יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל פני הרצפה;

(11)צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה, אבל לא תותר הצורה העגולה;

(12)הידית תימצא במרחק לא פחות מ- 5 ס"מ ממישור כנף הדלת, לכל ארכה;

(13)בגובה הידית יורכב, משני צדי הכנף ולרחבה, מוט או צינור אפקי שקטרו לא יהיה גדול מ- 30 מ"מ;

(14)המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות 5 ס"מ

 

פרוזדורים ומעברים

8.08 הפרוזדורים והמעברים המשמשים בבנין ציבורי לתנועת הקהל רחבם החפשי בין הקירות לא יפחת מ- 1.50 מטר.

מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים

8.09

(א) מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה.

(ב)מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה למעלית בקומה האמורה.

 (ג)במקרה שלא ניתן למלא אחרי  ההוראות שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים, יותקנו כמעברים ביניהם כבשים אשר שיפועם לא יעלה על 1:12 ועליהם יחולו כל הוראות שבסעיף80.4 (ב)

 (ד)על אף האמור בסעיף קטן (ג) מותר יהיה להתקין כבש בשיפוע יותר גדול בתנאים הבאים:

(1)ארכו של הכבש האמור לא יעלה על 2.50 מטרים;

(2)שיפועו לא יעלה על 1:8.

 

התקנת מעלית וחדר מדרגות

8.10

 • א) בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת, תתוקן מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.
 • (ב) בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת, כאשר הקומה האמורה בסעיף

8.02

(ב) אינה קומת קרקע תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

מבנה המעלית

8.11

(א)המעלית המיועדת לנכים תשמש גם לאנשים אחרים והיא תיחשב כאחת המעליות הדרושות בבנין על פי כל חוק.

(ב)לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים:

(1)תתוקן מעלית אחת לפחות;

(2)בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על 5,000 מ"ר ינתקנו שתי מעליות לפחות;

(3)מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה:

(א) העומק, שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול, יהיה 1.46 מטר;

(ב) הרוחב, שהוא מרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה יהיה 1.07 מטר;

(4)דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה;

(5)הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה 80 ס"מ לפחות;

(6)לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של 1.00 מטר מעל רצפת התא;

(7)בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ- 4 ס"מ ממישור קירות התא;

(8)חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו 1 ס"מ על 7.5 ס"מ;

(9)קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של עגלות נכים, לפחות עד גובה של 1.00 מטר מרצפת התא

(10) תא המעלית יהיה מאורר;

(11) ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות 15 מ"מ ביחס למפלס הרצפה;

(12) השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חפשי ונוח לתנועה, ועמקו, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור, יהיה לפחות 1.50 מטר;

(13) בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה, עמקו של השטח האמור בסעיף קטן (12) יהיה לפחות 2.20 מטרים;

(14) יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא תעבור 0.40 מטר/שניה;

(15) במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין אלקטרונית המאפשרות בקורת על סגירתן, יותקן מיתקן השהיה המאיר את הדלתות פתוחות למשך זמן של 7 שניות;

(16) תתוקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של דלתות;

(17) בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה;

(18) כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור, לרבות אלה המשמשים  להפעלת המעלית, יהיו בולטים מהקיר,  פניהם ישרים או קעורים, עגולים ובעלי קוטר של לא פחות מ- 20 מ"מ;

(19) הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של 1.30 מטר בערך מעל רצפת התא;

(20) בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יותקנו האבזרים והסימנים הבאים:

(א)כפתור שעל ידי לחיצתו מואר הכתוב: " מעלית באה" ו" מעלית בשימוש";

(ב)חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית;

(ג)רם – קול או פעמון המשמיע קול מסויים המסמל התקרבות המעלית לרצפת הקומה, או סידור דומה;

(ד)מיתקן דומה לאמור בפיסקה (ג) המשמיע קול מסויים כאשר המעלית עולה וקול אחר כאשר היא יורדת;

(ה)הכפתור כאמור בפיסקה (א) יותקן בגובה של 1.30 מטר מעל פני הרצפה

(21) בתוך תא המעלית, מעל הדלת, יוארו המספרים בספרות רומיות או ערביות, המסמנים קומות הבנין האמור, בסירוגין, תוך תנועת המעלית, והם ייראו מכל מקום בתא;

(22) בבתי חולים, במוזיאון, בבתי מלון, בחנויות כל-בו, יאותר בתאי המעליות האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין השונים ויעודם.

חדר מדרגות (תיקון התשמ"ב)

8.12 לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים:

(1)שלח המדרגה לא יפחת מ- 26 ס"מ;

(2)רום המדרגה לא יהיה גבוה מ- 16.5 ס"מ ולא יפחת מ- 10 ס"מ;

(3)בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים;

(4)לא יותרו מדרגות עם אפים, אשר עביים יפחת מ- 7 ס"מ;

(5)לא יורשו רומים פתוחים;

(6)פני השלח לא יהיו חלקים מדי;

(7)כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ- 1.85 מטר, ואולם אם מתקנת מעלית בבנין, תותר הקמת מהלך מדרגות בן 16 מדרגות בגובה רום מכסימלי של 17.5 ס"מ או של עד 22 מדרגות בגובה רום מכסימלי של 15.5 ס"מ;

(8)לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ- 3 מדרגות;

(9)פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית, תהיה הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור 30 ס"מ לפחות;

(10)יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה, בין אם יש קירות משני צדדיהן או מצד אחד ובין שאין;

(11) במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לארכם מסעד בלבד במקום מעקה;

(12) במשטחי ביניים יימשך מסעד כאמור לאורך הקירות מסביב וכמאוזן;

(13) מעקה עם בית אחיזה או מסעד בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות לפחות 30ס"מ ובחלקו הארוך הוא יהיה אפקי;

(14) המישור העליון של בית האחיזה יהיה בגובה כנדרש בתקן הישראלי ת"י 1142;

(15) צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין 40 מ"מ עד 50 מ"מ או צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה;

(16) לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה 4 ס"מ לפחות ולא יותר מ- 8 ס"מ;

(17) יותר להתקין מסעד בתוך שקע של קיר, אם יתמלאו התנאים הבאים:

(א)במישור העליון של המסעד יימצא לפחות 8 ס"מ מתחת לתקרת השקע האמור;

(ב)המרחק המינמלי בין המסעד ובין הקיר הפנימי של השקע האמור יהי 4 ס"מ;

(ג)המישור התחתון של המסעד יהיה מורם לפחות 4 ס"מ מעל תחתית השקע האמור;

(18)כל הצינורות, האביזרים וכיוצא באלה, המחברים מסעד  אל הקיר או אל המעקה או אל דפנות השקע, יימצאו במישור התחתון של המסעד האמור ומתחתיו;

(19) האור בחדר המדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד ועוצמת ההארה שלי תהיה 100 לוקס במישור של 75 ס"מ מעל פני כל שלח של מדרגה.

 

בתי שימוש מיוחדים

8.13

(א) יותקנו בבנין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים, אחד לנשים ואחד לגברים.

(ב) לפני תא של בית השימוש כאמור יימצא חדר שירות שימלא אחר התנאים הבאים:

(1)המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר ממול (בחלק זה- עומק) יהיה לפחות 1.30 מטר לכל ארכו;

(2)המרחק בין שאר הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש (להלן בחלק זה – ארוך) יהיה לפחות 2.40 מטרים;

(3)לא תיפתח שום דלת לתוך חלל חדר השירות האמור, פרט לדלת של תא בית השימוש;

(4)הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור, בקיר הארוך;

(5)ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות 1.30 מטר, אם עמקו יגיע ל- 2.30 מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף 8.07 (2).

(ג) הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאים:

(1)היא תיפתח החוצה;

(2)הצירים שלה יהיו מורכבים על צד המשקוף המרוחק יותר כלפי מי שמתקרב אליה מהחוץ;

(3)לא יותקן מפתן בפתחה;

(4)יחולו עליה ההוראות שבסעיף 8.07 (1), (8), (11), (12) ו- (13);

(5)בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אפקי כאמור בסעיף 8.07 (14);

(6)על אף הסגירה בפנים על ידי בריח או סידור דומה תינתן האפשרות לפתוח את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ והיכנס לתא התפוס של בית השימוש בשעת הצורך.

(ד) המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן:

(1)המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת מ- 1.75 מטר

(2)המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ- 1.40 מטר.

 (ה) מיקומה של האסלה יהיה כך:

(1)המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ- 0.75 מטר;

(2)המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת מ- 1.00 מטר; " הקו המרכזי של האסלה" הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לארכה לחצאים;

(3)הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה 0.50 מטר מעל פני הרצפה.

(ו) יותקנו בתא מוטות אופקיים ואנכיים בדרך הזו:

 (1)קוטרם לא יהיה קטן מ- 25 מילימטר ולא גדול מ- 40 מילמטר;

(2)בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה, יותקן מוט אנכי באורך 60 סנטימטר לפחות שקצהו התחתון יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר מהרצפה; המוט יותקן מעל קצהו הקרוב לכיור של המוט האופקי האמור בפסקה(3), אך לא פחות ממרחק של 95 סנטימטר מהקיר שבגב האסלה:

(3)בקיר המקביל והסמוך לציר האורך של האסלה יותקן מוט אופקי באורך 60 סנטימטר לפחות, שחלקו העליון יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר מהרצפה וחלקו האחורי יותקן במרחק 15 עד 35 סנטימטר מהקיר שבגב האסלה;

(4)המוטות האמורים בפסקאות (2) ו- (3) יותירו מרווח גריפה של 4 עד 12 סנטימטר מפני הקיר שעליו הם מותקנים וניתן יהיה לחבר את המוטות ליחידה אחת;

(5)כל מוט יעוגן משני קצותיו, על ידי שלושה ברגים לפחות, בכל קצה, המותאמים לדרישות היצרן והתקן החל במקום ייצורם: הברגים יוסתרו על ידי מכסה מתאים (רוזטה) כך שלא יהיו גלויים לעין;

(6)בקיר שבגב האסלה, או צמוד לו, על גבי עמוד חיצוני מיוחד המותאם למוט והמעוגן לרצפה בצורה בטיחותית באמצעות 4 ברגים לפחות, יותקן מוט מתרומם ממצב אופקי למצב אנכי; המוט יהיה באורך 75 עד 85 סנטימטר, וצדו העליון, במצב אופקי, יהיה בגובה 75 עד 85 סנטימטר  מהרצפה; המוט יורכב במרחק של 80 סנטימטר  מהקיר המקביל והקרוב לציר האורך של האסלה; על המוט להישאר במצב אנכי בכוחות עצמו באמצעות אמצעי המהווה חלק מובנה בו שימנע את נפילתו הפתאומית למצב אופקי; צורת המוט המתרומם האמור בפסקה זו יכולה להיות אובלית או מלבנית  ובלבד שתהיה נוחה לתמיכה והחזקה ביד; רוחב המוט לא יעלה על 60 מילימטר ועוביו לא יעלה על 40 מילמטר; המוט על כל חלקיו יהיה בטיחותי קל ופשוט לשימוש יש להצמיד סמוך למוט מדבקה או שלט בגודל 20 כפול 20 סנטימטר, עם ציורים(פיקטוגרמות) קריאים וברורים המראים את אופן השימוש במוט;

(7)כל המוטות, על חלקיהם השונים, יהיו עשויים מחומר קשיח , עמיד ובלתי מחליד ויעמדו בפני כוחות אופקיים ואנכיים; פני השטח של המוטות יהיו עם חספוס קל או שצורת המוט תהיה מיוחדת כך שתמינע החלקת היד; כל העיגונים לקיר ולרצפה יהיו בטיחותיים וכל קצוות המוטות יהיו מעוגלים באופן המונע פציעה ופגיעה כלשהי.

 (ז) יותקן בתוך התא כיור ולגביו יתמלאו התנאים הבאים:

 (1)הכיור יימצא במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע ולהשתמש בו;

(2)פני הכיור העליונים יהיו בגובה של 80 ס"מ מעל הרצפה;

(3)ברז המים בכיור האמור יהיה מסוג ידית- מנוף.

(ח) ידית השטיפה של האסלה, מחזיק נייר טואלטי, סידורי סיבון לרחיצת ידיים ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להשתמש באבזרים האמורים בנקל.

 

 משתנות

8.14 הותקנו בבנין ציבורי משתנות, יתמלאו לגביהן התנאים הבאים:

(1)משתנת עביט תורכב בגובה שהקצה העליון הקדמי שלה לא יימצא יותר גבוה מ- 50 ס"מ מעל פני הרצפה;

(2)משתנת קיר תורכב ללא מדרגה, ואם הנסיבות מכריחות התקנת מדרגה לא יעלה גבוהה על 17 ס"מ ורחבה לא יפחת מ- 45 ס"מ;

(3)מחלוקת  משתנת הקיר לתאים, יותקנו על יד התאים הפינתיים או הקיצוניים ידיות אחיזה, לכל תא כאמור ידית אחת.

 כיור מיוחד בחדרי שירות

8.15 בחדרי שירות המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיורי רחצה לפחות כיור מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף 8.13 (ז) (2)

ו- (3).

  מראה בחדרי שירות

8.16 בחדרי שירות כאמור בסעיף 8.15 תתוקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך מ- 1.75 מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ- 0.90 מטר מעל פני הרצפה.

 מפסיקים וכפתורי הפעלה

8.17

(א) כל מפסיקי זרם חשמל, חום, איוור ופעמוני אזעקה למינהם ודומה לאלה יימצאו בגובה שלא יעלה על 1.60 מטר מעל פני הרצפה.

(ב) כל האבזרים כאמור בסעיף קטן (א) יותקנו באופן שהפעלתם תהיה קלה.

 טלפון ציבורי

8.18

א) השפופרת של הטלפון הציבורי בבנין ציבורי תימצא בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פני הרצפה.

(ב) הורכבו בבנין ציבורי מספר טלפונים לקהל, ייעשו הסידורים הבאים:

(1)שפופרת של טלפון אחד לפחות תימצא בגובה שלא יעלה על 90 ס"מ מעל פני הרצפה;

(2)המקום על יד מכשיר הטלפון האמור ומתחתיו יהיה ריק וחפשי לתנועה.

מזרקת לשתיית מים – נמצאת בבנין ציבורי מזרקת לשתיית מים (להלן מזרקת) יתמלאו לגביה התנאים הבאים:

(1)הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של 90 ס"מ מעל פני הרצפה;

(2)המזרקת תהיה תלויה על הקיר ולא תימצא בתוך גומחה של הקיר, לא כולה ולא מקצתה;

(3)השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה;

(4)במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקת, יהיה מקומן בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פני הרצפה.

  סימני אזהרות ואזעקות לחרשים

8.20 הורכבו בבנין ציבורי מיתקנים לצפירת אזעקה, יותקנו על ידם נורות חשמל אדומות המהבהבות יחד עם השמעת קולות הצפירה.

 יציאות מבניין ציבורי

8.21 נמצאות בבנין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל, יחולו עליהן, לפי הענין הוראות סעיפים 8.04, 8.05 ו- 8.06.

  מקומות חניה

8.22 במגרש החניה של בנין ציבורי יוקצבו לפחות 5% ממספר מקומות החניה הקיימים לכלי רכב של נכים או כלי רכב המובילים נכים ויתמלאו לגביהם התנאים הבאים:

(1)רחבו המינמלי של מקום החניה המיוחד לנכה יהיה 3.00 מטרים;

(2)מקומות החניה האמורים צריכים להימצא במרחק הקרוב ככל האפשר לדלת הכניסה לבנין הצ

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  מימון תביעות משפטיות
  מה תפקידו של המפקח על הבתים המשותפים?
  מגורים בבניין משותף טומנים בחובם לא מעט חוויות ויתרונות, אך מטבעם של דברים, לעיתים צצים
  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  cover
  המדריך המלא להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבניינים משותפים בעלי 51 דירות ומעלה
  התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים הפכה להיות אחד הנושאים החמים והבוערים בישראל בשנים האחרונות, כאשר

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן