תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה –
"בעל זכות בנכס" – כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (להלן – תקנות הבניה), ובבית משותף – לרבות נציגות הבית;
"הועדה" – ועדה מקומית, כהגדרתה בתקנות הבניה;
"היתר" – היתר לפי פרק ה' לחוק;
"מהנדס" – מהנדס הועדה;
"מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;
"מפקח עבודה" – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954;
"סוכך עונתי" – מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה מפני השפעת מזג האוויר בחורף;
"עבודה מצומצמת" – בניה בבניין קיים או ליד בנין קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בתקנה 2;
"שיפור נגישות לבנין ובתוכו" – ביצוע שינויים או התקנה בבניין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כבש גישה, התקנת מעלון והתאמת מעברים;
"שלד" – כהגדרתו בתקנות הבניה.

2. עבודה מצומצמת

כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבניין, או פוגעת במערכות הבניין או בבטיחותו:

התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו;
התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה;
הצבת דוד שמש;
סגירת מרפסת בתריסים;
התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה;
התקנת מיתקן גז במכל נייח;
בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;
התקנת מצללה;
התקנת סוכך עונתי;
ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו;
בניית מיתקנים לפינוי אשפה;
התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.

3. תחולת תקנות הבניה

(א) על אף האמור בתקנות הבניה, היתר בניה לעבודה מצומצמת יינתן בהתאם להוראות תקנות אלה; הוראה זו אינה גורעת מתחולתן של תקנה 2א(7) והתוספות השניה והשלישית לתקנות הבניה על היתר כאמור.

(ב) מהנדס יהא רשאי לפטור עבודה מצומצמת מהוראה מהוראות התוספת השניה לתקנות הבניה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבניין והציבור.

(ג) הוגשה בקשה להיתר לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור, יחולו על הבקשה תקנות הבניה.

4. דרישות לקבלת היתר

לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה:

הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת בשלושה עותקים;
צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס;
בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח – מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל;
לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו – צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המהנדס – גם חישובים סטטיים;
לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת – מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינה או קווי זינה מחוץ לבנין – מיקום המובילים או קווי הזינה;
לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן.

5. תנאים למתן ההיתור

(א) הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבניין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור.

(ב) לא תיתן הועדה את ההיתר אלא בתום 30 ימים אחרי שהעתק הבקשה הומצא לבעל זכות בנכס שלא חתם בעצמו על הבקשה או – בבית משותף – לנציגות הבית שלא חתמה כאמור, ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעה אזרחית נגדך.

6. מתן היתר

ההיתר יינתן לפי חלק ב' של הטופס שבתוספת.

7. ביטול

תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט – 1968 בטלות.

מועד הגשת הבקשה: …..
תיק בנין מס' …………….

אל: הועדה המקומית/רשות הרישוי המקומית לתכנון ולבניה.
(לציין שם הועדה/רשות הרישוי)

אני החתום מטה
…………………………………………. ………………….. ………………..
. (שם משפחה ושם פרטי)
(מס' זהות)
(מען)

מבקש היתר לעבודה מצומצמת בבניין הנמצא ב …………… ברחוב, ……………………….. מס' ……. גוש ……. חלקה ……… בן …. קומות, שבו מספר חדרי המדרגות הוא: ………… ויש בו דירות/משרדים/יחידות* ………. עם גג שטוח/משופע* ……

תיאור העבודה המצומצמת:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

אני מצהיר כי הנתונים שמסרתי לעיל הם נכונים ומתחייב לבצע את העבודה המצומצמת לפי ההיתר שיינתן על סמך בקשה זו והתנאים שתתנה הועדה המקומית/רשות הרישוי המקומית.

………….
………………………
…………………
………………………
………………………

תאריך
שם
חתימת המבקש
שם וחתימת
בעל הזכות בנכס
מס' רשיון

פרטי עורך החישובים הסטטיים (במקרים שנדרש לכך):

………
………
………
………

שם
מען
טלפון
טלפון

לא כן**

מצורף תשריט בשלושה עותקים לפי תקנה 4(2)

מצורפים פרטים נוספים לפי תקנה 4(3) עד (6) – פרט.

לשימוש הועדה המקומית/רשות הרישוי המקומית בלבד

הבקשה…………………………. נתקבלה ביום ……………….
שולם פיקדון בסך של … שקלים חדשים, לפי קבלה מס' ..
מיום ………..

הועדה המקומית/רשות הרישוי המקומית בישיבה מס' …. מיום

מאשרת
דוחה
מאשרת בכפיפות לתנאים המפורטים בהיתר.
קובעת לדיון מחדש ביום ..

הודעה בדבר האישור נשלחה ביום ..
אגרת בניה בסך של ….שקלים חדשים שולמה לפי קבלה
מס' …….מיום ………..

_________________________
* לסמן בעיגול ולהוסיף לפי הצורך.
** לסמן לפי העניין.

חלק ב' – היתר לעבודה מצומצמת

היתר לעבודה מצומצמת מס' …………………………………… אושר וניתן בזאת למבקש ביום
תנאי ההיתר:
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

__________________ _______________________
חתימת הועדה המקומית/
רשות הרישוי המקומית
חתימת מהנדס הועדה המקומית/
רשות הרישוי המקומית

——————————————————————————–

ק"ת תשס"ג 948.

מעודכן לתאריך: 25/10/04

ביבליוגרפיה
שם תקנה: תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג – 2003
תאריך תחולה: –
תאריך פרסום: 2003

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  Climbers clean windows
  מתי כדאי לבצע שיפוץ בניין בסנפלינג
  שיפוץ בניין בסנפלינג זאת טכניקה שדורשת כישורים מיוחדים מצידם של המפעילים. בראש ובראשונה, מדובר על
  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  מי משלם על תיקון צנרת בבית משותף
  מי משלם על תיקון צנרת בבית משותף?
  אם אתם שואלים מי משלם על תיקון צנרת בבית משותף, התשובה לכך היא שהמיקום של
  plumber-man-fixing-kitchen-sink
  על מה אחראי יועץ אינסטלציה?
  יועצי אינסטלציה הינם אנשי מקצוע המעניקים תכנון, ייעוץ וסיוע לקבלני אינסטלציה, מהנדסים, אדריכלים ובעלי מקצוע
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  ועד הבית, שיפוץ הבניין יקר לכם?
  ועד הבית, שיפוץ הבניין יקר לכם?
  בוודאי תשמחו לדעת, ש-MAX מבית לאומי קארד רוצה לעזור לכם! שיפוץ הבית המשותף היא לרוב
  ניהול ועד בית - פורטל בית משותף
  שיפוץ בניין מגורים והפתעת חוק המחסנים בבתים משותפים
  רובנו אוספים לאורך השנים בדירתם חפצים, דברים ובגדים רבים. בשלב מסוים עומס הדברים מחייב אותנו
  כל מה שרציתם לדעת על שיפוץ חזית הבניין
  כל מה שרציתם לדעת על שיפוץ חזית הבניין
  לשיפוץ בניין המגורים שלכם קיימת השלכה מאד גבוהה על כל הדיירים. ההחלטה לשפץ יכולה להגיע

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן