כיסוי ביטוחי עקב מלחמה

כיסוי ביטוחי עקב מלחמה או פעולות איבה-פורסם על ידי משרד האוצר. לאור המצב הביטחוני בימים אלה מתעוררות שאלות לגבי הכיסוי הביטוחי לו זכאי ציבור המבוטחים במקרה של נזק עקב מלחמה או פעולות איבה מכח פוליסות ביטוח שרכש, ושאלות לגבי הפיצוי לו זכאי כלל הציבור לקבל מהמדינה בגין נזקים אלו. להלן מידע ונתונים רלוונטים, ורשימת שאלות ותשובות להבהרת הנושא האמור. כללי בכל פוליסת ביטוח מפורטים המקרים ו/או הנזקים בגינם הפוליסה תזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח. על פי החוק, חברת ביטוח צריכה למסור למבוטח את פוליסת הביטוח. לפוליסה טיפוסית שני חלקים: החלק הראשון – דף הרשימה – כולל את פרטי המבוטח, סכומי הביטוח, הפרמיות ופרטים כלליים לגבי הכיסוי הביטוחי. חלק זה מופק עבור כל לקוח והוא שונה ממבוטח אחד למשנהו. החלק השני – הפוליסה – היא בדרך כלל מסמך מודפס מראש הכולל את כל תנאי הביטוח ולעיתים כולל גם פרקים שאינם רלוונטים למבוטח המסוים. במקרים אלו בדף הרשימה יצוינו הפרקים הרלוונטים למבוטח. על מנת לדעת האם הפוליסה מכסה נזקים אגב מלחמה או פעולות איבה יש לבדוק את תנאי הפוליסה. הרישום הרלוונטי בדרך כלל מופיע בפרק החריגים לכיסוי. בכל מקרה, מומלץ לפנות לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח שלך ולשאול האם הפוליסה אשר בידך מכסה נזקים אגב מלחמה או פעולות איבה. ביטוחי רכוש פוליסות ביטוח שנמכרות על ידי חברות ביטוח מסחריות בדרך כלל אינן מכסות נזקי רכוש שנגרמו עקב מלחמה או פעולות איבה. כדי לברר אם הנך מכוסה בפוליסת הביטוח שלך, ניתן לפנות לחברת הביטוח, לסוכן הביטוח או לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה כאמור. פוליסות ביטוח דירה (מבנה ותכולה) בישראל מבוססות על תנאי פוליסה תקנית שנקבעה בתקנות ואינה כוללת כיסוי לנזקי מלחמה או פעולות איבה. עם זאת, חשוב לזכור שמבנה הדירה מבוטח על ידי מס רכוש במלואו כך שאם הנכס המבוטח ניזוק למשל מפגיעה של טיל, קרן הפיצויים של מס רכוש תתקן את הנזק. גם תכולת הדירה של כל אזרח במדינה מבוטחת, בסכום מוגבל, בהתאם להרכב המשפחה המתגוררת בבית. חשוב לדעת שהקרן אינה מבטחת חפצי ערך כגון תכשיטים, חפצי אומנות וכסף. להלן מספר שאלות ותשובות שגורות בנוגע לכיסוי הביטוחי בעת מלחמה ופעולות איבה: האם פוליסת ביטוח הדירה שלי מכסה את הדירה ותכולתה במקרה שלנפילת טיל? ככלל, פוליסות ביטוח הנמכרות בשוק אינן מכסות נזק כתוצאה מפעולות מלחמה לרבות פגיעת טיל. אולם, אתה זכאי לפיצוי מהמדינה על נזק למבנה הדירה ולפיצוי לנזק לתכולת הדירה אך לא לחפצי ערך. חפצי בית מכוסים, על ידי מס רכוש, ללא תשלום מצדך עד תקרה כמפורט להלן (בש"ח): טפסים רלוונטיים ופרטים על היקף הכיסוי לתכולה ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל או במשרדי מיסוי מקרקעין: אשקלון – 08-6742251 חיפה – 04-8630402 ירושלים – 02-6545193 תל אביב – 03-7633333 האם המבנה כולו מבוטח, או שצריכים לעשות לו ביטוח באופן פרטי? המבנה מבוטח אוטומטית על-ידי המדינה על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961- תשכ"א (להלן החוק). תכולת הדירה, למעט חפצי ערך, מכוסה על פי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל"ג-1973. אם התכולה שלי שווה יותר מהסכומים שמס רכוש מכסה מה אני יכול לעשות? אפשר להגדיל את הפיצוי שנותן מס רכוש או לנסות לרכוש פוליסת ביטוח מחברת ביטוח פרטית. אם הנך סבור שערך הרכוש שלך גבוה מהפיצוי על פי חוק, ניתן לרכוש ביטוח נוסף עבורו במס רכוש ("ביטוח רשות") עד לגובה 704,483 ₪. הגדלת הכיסוי נעשית על ידי מילוי טופס מיוחד בנציבות מס הכנסה, בו מפורט השווי הנוסף לכיסוי, ותשלום של 0.3% מהשווי הנוסף. חשוב לדעת כי מטבחים סטנדרטיים ורצפות פרקט מוגדרים כצמודי מבנה, והם מבוטחים באופן אוטומטי בביטוח המבנה, לכן אין צורך לבטחם. במידה וברצונך לבטח את תכולת הדירה בסכום אשר עולה על סכום הפיצויים המרבי המוצע על ידי מס רכוש, יש לפנות לחברות הביטוח הפרטיות על מנת לרכוש כיסוי ביטוחי עבור הסכום הנוסף. יש לציין כי חברות הביטוח אינן מחוייבות למכור ביטוח עבור נזקי מלחמה ופעולות איבה והדבר נתון לשיקול דעתן. אם הרכב שלי ניזוק מפגיעה של טיל, האם אקבל כיסוי מחברת הביטוח שלי? כמו בביטוח דירה גם בביטוחי רכב נזקי מלחמה ופעולות איבה אינם מכוסים בפוליסה בדרך כלל, ובדומה למבנה הדירה, מס רכוש יכסה את הנזק. ביטוחי חיים פנסיה, וביטוחי בריאות חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, זכאי מי שנפגע מפעולות איבה לריפוי, להחלמה, לשיקום ולתגמולים מאת המוסד לביטוח לאומי בתנאים מסוימים. במקרה של מוות, ביטוח לאומי ישלם לבני משפחת הנספה סכומים הדומים לאלו להם זכאים בני משפחות חללי צה"ל, לרבות סכומים לכיסוי הוצאות קבורה ואחזקת הקבר. מידע נוסף וטפסים רלוונטיים ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי. כיסוי ביטוחי במקרה מוות פוליסות הביטוח המכסות מקרה מוות וקרנות הפנסיה החדשות אינן מחריגות את תשלום תגמולי הביטוח/קצבת השארים למוטבים במקרה של מוות כתוצאה או מפעולות איבה, ובעת פטירת המבוטח משולמים למוטבים תגמולי הביטוח, כבכל אירוע מוות אחר. בנוסף המוטבים יהיו זכאים לקבל תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי. קרנות הפנסיה הוותיקות מחריגות תשלום קצבאות כתוצאה מפעולות איבה, ועל כן המוטבים לא יהיו זכאים לקבל כל תשלום מקרן הפנסיה הוותיקה, במקרה שבו הם זכאים לתשלומים מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. כיסוי ביטוחי במקרה פציעה או נכות בפוליסות ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, ניתוחים, השתלות, אשפוזים ושאר פוליסות ביטוחי הבריאות הפרטיות קיימות בדרך כלל החרגות לפגיעה כתוצאה ממלחמה או פעולות איבה והמוטבים אינם זכאים לקבל את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח כתוצאה ממקרים אלו. מומלץ לבדוק את תנאי פוליסת הביטוח ולפנות לסוכן הביטוח או לחברת הביטוח על מנת לדעת האם קיימות בפוליסה החרגות הקשורות לאירועים אלו. גם קרנות הפנסיה הוותיקות מחריגות תשלום קצבאות כתוצאה מפעולות איבה, ועל כן במקרים של נכות כתוצאה מאירועים אלו, המוטבים לא יהיו זכאים לקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה הוותיקה. קרנות הפנסיה החדשות אינן מחריגות תשלום קצבת נכות כתוצאה מפעולות איבה, ולכן נפגעים המבוטחים בקרנות אלו יהיו זכאים לקצבת נכות מקרן הפנסיה החדשה. אולם, חלק מקרנות הפנסיה החדשות מקזזות מסכום קצבת הנכות את תשלומי הביטוח הלאומי המגיעים למבוטח מתוקף חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. פורסם על ידי משרד האוצר, האגף לביטוח .

לחצו כאן ל חברות ביטוח בתים משותפים מומלצות באינדקס וועדי הבתים של הפורטל

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  מתגוררים בבניין? אל תוותרו על ביטוח מבנה לדירה שלכם
  מתגוררים בבניין? אל תוותרו על ביטוח מבנה לדירה שלכם
  דניס לר כדי להבטיח כיסוי מלא וללא תלות בגורמים נוספים, רכישת ביטוח דירה חשובה גם
  קרדיט לתמונה: Shutterstock
  גם לשוכרים: מהו ביטוח דירה צד ג' ואת מי הוא מכסה?
  ביטוח דירה צד ג' נועד לשמור על בעלי הבית וגם על שוכרים במקרה שהשליח מחליק
  couple-5880973_640
  חלוקת רכוש בגירושין - איך זה עובד?
  חלוקת הרכוש היא ללא ספק אחד השלבים היותר קשים והפחות נעימים בתהליך הגירושין. על הנושא
  pexels-energepiccom-288477 (1)
  עורך דין חדש בשוק או עורך דין וותיק? מה עדיף?
  כמעט כל אחד מאתנו זקוק לשירות של עורך דין בצמתים שונים בחיים. זה יכול להיות
  money-2724235_640
  האם כדאי לעשות ביטוח תכולת דירה?
  הדירה שלנו מהווה את המקום בו אנו חשים הכי בטוחים והכי חופשיים להיות מי שאנחנו,
  נוטריון לאנגלית
  נוטריון לאנגלית – שפת אם שנייה
  המון תושבים מהארץ כאשר רובם סטודנטים, נמצאים בחיפוש אחר משרד עורך דין נוטריון על מנת
  4 דרכים לנהל תקציב משק בית
  4 דרכים לניהול תקציב משק בית
  יוקר המחייה והמצב הכלכלי גורם לנו לא פעם להתנהל נכון על מנת לנהל נכון את
  משכנתא
  איך בוחרים יועץ משכנתא?
  אחת ההחלטות החשובות ביותר בחייו של כל אדם נוגעת לרכישת דירה. מדובר בהשקעה כלכלית משמעותית

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן