חוק שיפוץ בתים ואחזקתם

חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש"ם- 1980-1
1 הגדרות

בחוק זה-
"אזור"- אזור שבו לפחות בית אחד;
"בית"- לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו לצורך הבית; לענין חוק זה אין נפקא מינה לחומר שממנו נבנה הבית, למטרה שהוא משמש, ולהיותו תפוש או פנוי;

"בעל בית" – כל אחד מאלה:
(1)הבעל הרשום או הזכאי על פי הסכם בכתב להירשם כבעל;
(2)חוכר לדורות או חוכר משנה לדורות, כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או מי שזכאיעל פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות;
(3)נציגות בית משותף או נציגות בית לפי פרקים ו' או ו'1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

"המנהל"- מי שימנהו השר להיות מנהל לענין חוק זה;

"השר"- שר הבינוי והשיכון;

"ראש רשות מקומית" – לרבות כל אדם אשר ראש רשות מקומית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין חוק זה;

"שיפוץ"-
(1)עבודות צביעה, טיוח, סיוד, סתימה, מילוי וציפוי;
(2)שינוי מקום הצנרת החיצונית;
(3)ריצוף, גינון ותיקוני בניה;
(4)עבודות להגנה מפני חלודה, רטיבות או מים;
(5)הריסה, החלה וסילוק של כל דבר הפוגם במראה החיצוני של הבית; והכל – לענין תיקון הרכוש המשותף של בית או לענין שיפור חיצוניותו.

2 הכרזה על אזור שיפוץ
(א) השר רשאי להכריז ברשומות –
(1)על פי פניה מאת ראש הרשות המקומית – כי אזור בתחום אותה רשות מקומית יהיה אזור
שיפוץ;
(2)על פי פניה מאת הממונה על המחוז – כי אזור באותו מחוז, שאינו בתחום רשות מקומית,יהיה אזור שיפוץ.
(ב) לכל אזור שיפוץ רשאי השר לקבוע את פרטי השיפוץ ואת אופן ביצועו.

3 שיעור השתתפות בהוצאות השיפוץ
(א) השר יקבע לגבי כל אזור שיפוץ, ואם אזור השיפוץ בתחום רשות מקומית – בהתייעצות עם ראש הרשות, את שיעור ההשתתפות של הממשלה בהוצאות השיפוץ, ובלבד שלגבי דירת מגורים לא יפחת שיעור זה מ-%03 מעלות השיפוץ.
(ב) השתתפות הממשלה בשיפוץ בנין או חלק מבנין המשמש למגורים אשר חוק הגנת הדייר נוסח (משולב), תשל"ב-1972, חל עליו (להלן – מושכר מוגן), לא תפחת מ – 60% מעלות השיפוץ; בעל הבית והדייר המוגן ישתתפו בחלקים שווים ביתרת עלות השיפוץ, והדייר ישלם אתחלקו כאמור לבעל הבית; אופן ביצוע התשלום ומועדו ייקבעו בתקנות.

4 הודעת שיפוץ
(א) המנהל, באישור מהנדס הועדה המקומית או מוסד תכנון לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ,הכל לפי הענין, רשאי לשלוח לכל בעל בית באזור השיפוץ הודעה בכתב הדורשת ממנו לבצע בביתו את עבודות השיפוץ המנויות בהודעה (להלן – הודעת שיפוץ); במושכר מוגן תישלח הודעה כאמור גם לדייר.
(ב) הודעת שיפוץ תכלול את התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות, את התקופה שבה יש לבצען,ואת חלוקת הוצאות השיפוץ.
(ג) בעל בית שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה תוך התקופה הנקובה בה.
(ד) הודעת שיפוץ, חתומה בידי המנהל, כמוה כהיתר לפי חוק התכנון והבניה לביצוע העבודות המנויות בה.

5 רשות כניסה
(א) המנהל, או מי שהוא הסמיך בכתב, רשאי להיכנס לכל מקום באזור שיפוץ לצורך ביצוע הוראות חוק זה.
(ב) לא יפריע אדם למנהל או למי שהוא הסמיך כאמור בסעיף קטן )א( ולא ימנע ממנו שימוש בסמכויותיו על פי חוק זה.

6 ביצוע עבודות בידי המנהל
דרש המנהל מבעל בית בהודעת שיפוץ לבצע עבודות שיפוץ, ולא ביצען או לא ביצען כהלכה, או ביצען שלא לפי התנאים, הדרכים והפרטים שנקבעו בהודעת השיפוץ, או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה לכך, רשאי המנהל לבצע בעצמו או על ידי אחר את עבודות השיפוץ הדרושות, ולחייב את בעל הבית בהוצאות השיפוץ בהתאם לחלקו על פי ההודעה.

7 מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק זה תהיה כדין, אם נמסרה ההודעה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים, או לכל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או הוצגה או הודבקה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הבית הנדון בהודעה.

8 עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו – קנס 5,000 שקלים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו- קנס נוסף 500 שקלים בעד כל יום שבו נמשכה העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת המנהל.

9 אצילה
המנהל רשאי לאצול לאדם אחר מתפקידיו ומסמכויותיו לפי חוק זה.

10 אחריות המדינה
לענין חוק זה, דין המדינה כבעל בית או כדייר כדין כל אדם.

11 דיווח
השר ידווח לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בתום כל שנת כספים על פעולות שיפוץ
שנעשו על פי חוק זה.

12 ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות
לענין ביצוע הוראות סעיפים 5 ו-9.

.13 פרסום
חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.


לחצו כאן ל קבלני שיפוצים לבתים משותפים באינדקס וועדי הבתים של הפורטל

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון: 072-2222150

  כתבות נוספות:

  Climbers clean windows
  מתי כדאי לבצע שיפוץ בניין בסנפלינג
  שיפוץ בניין בסנפלינג זאת טכניקה שדורשת כישורים מיוחדים מצידם של המפעילים. בראש ובראשונה, מדובר על
  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  מי משלם על תיקון צנרת בבית משותף
  מי משלם על תיקון צנרת בבית משותף?
  אם אתם שואלים מי משלם על תיקון צנרת בבית משותף, התשובה לכך היא שהמיקום של
  plumber-man-fixing-kitchen-sink
  על מה אחראי יועץ אינסטלציה?
  יועצי אינסטלציה הינם אנשי מקצוע המעניקים תכנון, ייעוץ וסיוע לקבלני אינסטלציה, מהנדסים, אדריכלים ובעלי מקצוע
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  ועד הבית, שיפוץ הבניין יקר לכם?
  ועד הבית, שיפוץ הבניין יקר לכם?
  בוודאי תשמחו לדעת, ש-MAX מבית לאומי קארד רוצה לעזור לכם! שיפוץ הבית המשותף היא לרוב
  ניהול ועד בית - פורטל בית משותף
  שיפוץ בניין מגורים והפתעת חוק המחסנים בבתים משותפים
  רובנו אוספים לאורך השנים בדירתם חפצים, דברים ובגדים רבים. בשלב מסוים עומס הדברים מחייב אותנו
  כל מה שרציתם לדעת על שיפוץ חזית הבניין
  כל מה שרציתם לדעת על שיפוץ חזית הבניין
  לשיפוץ בניין המגורים שלכם קיימת השלכה מאד גבוהה על כל הדיירים. ההחלטה לשפץ יכולה להגיע

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן