חוק הגנת הצרכן

קנית מוצר ואינך מרוצה? אל תחכה יותר מדי. החוק מאפשר לצרכן להתחרט. הציעו לך מוצר בפתח הדלת? המוכר חייב להציג לך חוזה.קיבלת הצעה לרכישת דירת-נופש? החוק מחייב את המוכר לספר על עצמו. כשהמכירה הפכה למשהו מתוחכם, הצרכן צריך הגנה.

כאשר כל משחת שיניים מלבינה את שינינו, כל קרם מעלים קמטים, כל שמפו מונע נשירה, כל טלפון סלולרי מקרב אותך אל האושר – בקיצור, כשיצרנים מוכרים לנו, צרכנים, לא מוצרים אלא חלומות, אנחנו בהחלט זקוקים להגנה. אנו זקוקים להגנה מפני "האותיות הקטנות" שמתחבאות לנו בכל התקשרות, מפני חוזים או פוליסות שכתובים ב"סינית", מפני מוצרים או שירותים שניתנים לנו ללא כל אחריות. אנו זקוקים להגנה מפני כל אותם פיתויים ומבצעים, שבאיזו פינה אפילה ייהפכו פתאום ממתנה קוסמת התחייבות בלתי חוזרת. כשהליך המכירה של מוצר (או שירות) הפך בעולם המשוכלל והתחרותי שלנו למשהו מתוחכם, ולעתים אפילו מסוכן, הצרכן של היום אינו יכול להיות יותר תמים.

חוסר השוויון בין ספקים (או נותני שירותים) לצרכנים, נובע בעיקר מחוסר מידע. כלומר, ידי הצרכן "הקטן" קיים חוסר מידע אמיתי על המוצר או השירות שנמכר לו באריזה יפה, עם פרסום מתוחכם ובשיטה מפתה. לעומת זאת, בידי העוסק מצוי כל המידע אודות המוצר או השירות.

על רקע זה בדיוק חוקק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-,1981 ובצדו חוקים נוספים. זאת מטרה לאזן במעט את יחסי הכוחות. חוק הגנת הצרכן חל על כל עסקת מכר או שירות, נותן עוסק לצרכן פרטי במסגרת עיסוקו. החוק עוסק בעיסקאות פרטיות בלבד, ולכן גם אותו עוסק, כשהוא שב לביתו, הוא יכול להפוך לצרכן פרטי.חוק הגנת הצרכן מקיף את כל ענפי המשק למעט שני תחומים: תחום הבנקאות ותחום הביטוח, שלגביהם קיימים חוקים נפרדים.

 אנשי עסקים אאוט

מיהו צרכן? צרכן הוא מי שקונה נכס או מקבל שירות, מעוסק, במהלך עיסוקו, לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. הגדרה זו מגבילה את תחולת החוק לעיסקאות שבין יצרן או סוחר מצד אחד לבין צרכן מצד שני. החוק אינו מתייחס לעיסקאות בין אנשי עסקים לבין עצמם, כמו מכירה מסיטונאי לקימעונאי או לעיסקות בין צרכנים לבין עצמם כלומר בין אנשים פרטיים.

הגדרת הצרכן הביתי נדונה במספר פסקי דין שכולם היו פסקי-דין מחוזיים. לעתים ניתנה להגדרת הצרכן הביתי פרשנות מצמצמת, לעתים פרשנות מרחיבה.

לדוגמה, פרשה שנדונה בבימ"ש מחוזי בנצרת (זילברשלג נגד אל-על): שם נקבע, כי רכישת כרטיס טיסה גם לצורך עסקי, אין בה כדי לשלול את האופי הצרכני של רכישת כרטיסי טיסה. ברוב המקרים מהות השירות או הנכס מבהירה, אם המדובר ברכישה למטרות אישיות וביתיות או שזו עיסקה מסחרית.

 מרוכלות ועד צימרים

מיהו עוסק? מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן. לעניין חוק הגנת הצרכן, דין המדינה כדין כל עוסק אחר. לכן, גופים ממשלתיים העוסקים במכירת מוצרים ושירותים לציבור כמו שירותי טלפון אף הם כפופים להוראות החוק.

חוק הגנת הצרכן מתייחס לכמה נושאים עיקריים:

·הטעיית הצרכן וניצול מצוקתו.

·מכירות באשראי, מכירות מיוחדים ורוכלות.

·רכישה של יחידות נופש.

·עסקת מכר מרחוק.

·סימון מוצרים.

·תובענה ייצוגית.

 

20 תחומים להטעייה

קיים איסור על קשירת עסקה במקום בו קיים ניצול חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכן או אי ידיעתו את השפה בה נקשרה העיסקה. כן קיים איסור לקשור עסקה בתנאים בלתי סבירים או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת, תוך כדי ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו.

החוק אינו דורש הטעייה בפועל, אלא אוסר על עשיית דבר "העלול להטעות צרכן". בחוק מצויים כ-20 עניינים שהטעייה בהם תיחשב מהותית. הפרטים הנחשבים לפרטים מהותיים בעסקה הם בין השאר: הטיב, הכמות והסוג של הנכס או השירות מועד ההספקה או מועד מתן השירות דרכי הטיפול בנכס זהות היצרן, היבואן או נותן השירות מקום הייצור של הנכס. האיסור על הטעייה חל גם על פרסומות.

 חובה לגלות פגם

החוק מחייב את העוסק לגלות לצרכן בין השאר כל פגם, איכות נחותה או תכונה אחרת, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס, וכן כל תכונה מיוחדת הדורשת החזקה או שימוש מיוחדים לשם מניעת נזק לצרכן או לאדם אחר.

בפרשת לנגברט נגד מדינת ישראל קבע ביהמ"ש העליון, כי חוק הגנת הצרכן מבקש לאזן את חוסר השיוויון שבין הצדדים על-ידי הטלת חובת גילוי על ספקים. מסירת מידע מטעה או אי גילוי פרטים רלוונטיים עלולים להטעות את הצרכנים ובכך לפגוע ברצונם החופשי. על הספק להציג בפני צרכן באופן מלא ומדויק את העובדות הרלוונטיות לעסקה באשראי. מטרת הוראות החוק הנוגעות למכירות באשראי היא למנוע אפשרות הטעיית צרכן באשר למחיר העסקה שבה הוא מתקשר.

 אשראי ורוכלות

בעניין מכירות באשראי קובעות התקנות, כי לא תיעשה עסקה באשראי אלא אם כן קובע העוסק גם מחיר במזומן לאותה עיסקה. "עסקה ברוכלות" מוגדרת כהצעת עסקה לצרכן מאת עוסק או אדם אחר מטעמו שבא למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו או לימודיו שלא לפי הזמנה, או שהגיע למקומות אלה בעקבות פנייה יזומה של העוסק לצרכן כדי לקשור עסקה.

בעסקת רוכלות באשראי, כאשר מחיר העסקה מוצעת כולל ריבית, הוצאות ותוספות אחרות, עולה על 50 שקלים, חייב העוסק לערוך הסכם בכתב עם הצרכן ולציין ובין השאר את הפרטים הבאים: המחיר במזומן, המחיר באשראי, מהות וסכומה של כל תוספת אחרת למחיר כגון דמי הובלה, ביטוח או שירותים אחרים, שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבמחיר האשראי.

האם המחיר צמוד לשער מטבע חוץ או למדד המחירים לצרכן או לעליית מחירו של כל דבר אחר ודרך חישוב ההצמדה. שיעור התשלום, מועד מסירת הנכס או מתן השירות, אם הנכס או מתן השירות אינם ניתנים בזמן כריתת ההסכם. כן עליו לציין את שמו וכתובתו של העוסק ומספר עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף.

בעסקת רוכלות במזומן, כאשר מחיר העסקה המוצעת כולל הוצאות עולה על 25 שקלים, חייב העוסק למסור לצרכן רק את הפרטים הבאים: שם העוסק, מענו מספר עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף.

 ביטול עיסקה

מה קורה אם רוצים לבטל עיסקה כזו? כאשר מדובר במכר, ניתן לבטל מיום עשיית הסכם עד 14 ימים מיום מסירת המוצר. כאשר מדובר בשירות: אם טרם הוחל בנתינתו – תוך 14 מים מיום עשיית ההסכם. משבוטל ההסכם, יחזיר הרוכל לצרכן את מה שקיבל לפי ההסכם והצרכן יחזיר לרוכל את הטובין.

 יחידות נופש: נושא בפני עצמו

לרכישת יחידות נופש הוקדש סעיף נפרד, משום שנושא זה רווי הטעיות. בחוק הגנת הצרכן נקבעו הוראות כדי להגן על אותם צרכנים הרוכשים יחידות נופש. לא ניתן לעשות עיסקה בדירת נופש אלא אם התקיימו מספר תנאים:

·חוזה שנחתם בין העוסק לצרכן.

·העוסק מסר לצרכן טופס שנחתם על ידו, שנקרא "טופס גילוי", ובו פרטים הנוגעים לעיסקה: פרטי העוסק, מהות הזכות הנמכרת בעסקה ותקופת תוקפה, מחיר יחידת הנופש לרבות כל תשלום נוסף שהצרכן יידרש לשלם וכן פרטים נוספים. בעסקה של יחידות נופש ניתן לבטל את החוזה בתוך 14 יום מיום חתימת החוזה על-ידי אחד משני הצדדים, או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי לפי המאוחר. הביטול חייב להינתן בכתב ויש להודיע לעוסק על הביטול. צרכן ששילם בכרטיס אשראי עבור עסקה בדירת נופש רשאי להודיע למנפיק הכרטיס, הבנק או חברת האשראי בתוך 30 יום, כי הוא ביטל את העסקה. הוא אינו חייב על-ידי המנפיק בתשלום עבור העסקה.

 עיסקה בשלט רחוק

שיווק מרחוק הוא פנייה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא או מודעות. במקרה זה החוק מטיל על העוסק חובות גילוי פרטים בנוגע לשמו וכתובתו, התכונות העיקריות של הנכס או השירות, מחיר המוצר ותנאי התשלום החלים על העסקה, פרטים בדבר הזכות לבטל וכן מידע בדבר האחריות לנכס או השירות. הצרכן רשאי לבטל עסקה בנכס בתוך 14 יום מיום קבלת הנכס או ממועד קבלת המסמך המכיל את הפרטים הנדרשים בחוק לפי המאוחר.

עסקה למתן שירות ניתן לבטל בתוך 14 יום מביצוע העסקה, ובלבד שהביטול נמסר יומיים לפחות לפני המועד בו צריך השירות להינתן. יש לזכור כי הביטול צריך להיעשות במסמך בכתב. גם הודעה בפקסימליה או בתקשורת אלקטרונית נחשבת הודעה בכתב.

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  saving-money-house-real-estate (1)
  ביטוח מבנה: כל מה שצריך לדעת
  אם אתם בעלי בית גאים, קרוב לוודאי שתסכימו שבעלות על בית היא לא רק הנוחות
  empty-medical-office-with-equipment-instruments
  קליניקות להשכרה – איך שוכרים קליניקה בצורה נכונה
  ההחלטה הראשונה שרופא צריך לקבל כשהוא מחליט לפתוח קליניקה משלו ולקבל מטופלים באופן פרטי, היא
  modern-kitchen-stove-natural-gas-burns-with-blue-flame-household-gas-consumption-close-up-selective-focus
  לבשל בקלות עם כיריים גז
  אין ספק שכיריים גז הם אחד המאפיינים העיקריים במטבח, בעיקר במטבח הישראלי שבו מכינים סירים
  wlv5jszgrqbu0jjnrmmv
  למה עדיף לי לבחור בסוויטה עם בריכה פרטית
  מה זו סוויטה בכלל? ומה ההבדל בין סוויטה לצימר? ולמה כותבים לי סוויטה בפרסומת, וכשאני
  jykagwknwapgy6lc8yqx
  שלוש טעויות שאנשים עושים בדרך לבחירת צימר
  אנשים עושים טעויות לפעמים, וזה בהחלט חלק מהחיים. לא נורא כל כך לטעות, ותמיד אפשר
  הערכת תכשיטים, כי טוב לדעת
  הערכת תכשיטים, כי טוב לדעת
  אתם לקראת רכישה אישית ומיוחדת של תכשיט איכותי, משובח, עשוי ממיטב החומרים, מעוצב בטעם ואולי
  הערכת יהלומים, שווה את הדיוק
  הערכת יהלומים, שווה את הדיוק
  יהלומים. כולנו נרגשים ומתרגשים מנוכחותם. אז אם כבר הגיע לרשותכם יהלום או אם אתם בדרך

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן