חובת ההנמקה-בניית מעלית בבניין קיים

חובת ההנמקה ודרגת ההנמקה, כנדרש באישור בניית מעלית בבניין קיים לגבי התקנת מעלית בבניין קיים, הותקנו תקנות מיוחדות, שעיקרן מתן הקלות מרחיקות לכת וצמצום הדרישות, וזאת לגבי: מידות תא המעלית, רוחב ומבנה המדרגות בחדר המדרגות אשר אמור להכיל את המעלית החדשה בתוכו, ומידות המעברים, המוצרים בגלל גזלת חלל מחדר המדרגות לטובת המעלית. ואלה התקנות: "הגדרות 3.100. בסימן זה – "בנין קיים" – בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו מעלית; "מעלון " – מיתקן הרמה, המיועד להרמת נכה או להורדתו, בכיסא גלגלים או בלעדיו, עם מלווה או בלעדיו, בין שתי תחנות קבועות; "מעלית" – מעלית לנשיאת בני אדם. תחולה 3.101. הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים, שאינו בנין גבוה או רב קומות. מידות תא המעלית 3.102. (א) מידותיו הפנימיות של תא מעלית יהיו 80 סנטימטרים רוחב ו-120 סנטימטרים עומק לפחות; בפרט זה, "רוחב" – המרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית; "עומק" – המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול. (ב) על אף האמור בפרט משנה (א), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין בבנין מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר התקנת מעלית במידות אחרות. רוחב מינימלי של פרוזדור 3.103. על אף האמור בפרט 2.05, רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה יהיה 90 סנטימטרים לפחות. רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח 3.104. על אף האמור בפרט 3.21, על התקנת מעלית, שהכניסה אליה מהפרוזדור, יחולו הוראות אלה: (1) רוחבו של הפרוזדור, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור, יהיה 1.3 מטרים לפחות; (2) על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המצוינות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 100 סנטימטרים, ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים – עד כדי 90 סנטימטרים. רוחב שטח אופקי בחדר מדרגות (פודסט) 3.105. על אף האמור בפרט 3.37, יחולו הוראות אלה: (1) עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת תא המעלית יהיה 1.3 מטרים לפחות ורוחבו יהיה 1.3 מטרים לפחות; (2) על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המפורטות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 90 סנטימטרים, אם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים. רוחב המדרגות 3.106. (א) על אף האמור בפרט 3.34 (א), בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים רבי-קומות, רוחבן המינימלי של המדרגות יהא 0.9 מטרים לפחות. (ב) במקרה שבו אישר המהנדס שלא ניתן להתקין את המעלית בתנאים האמורים בפרט משנה (א), רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה כך שיישמר מרווח חופשי למעבר של 0.8 מטרים לפחות בין מאחז יד לקיר הנגדי וכן בין שני מאחזי יד ובלבד שנתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים; המדידה תבוצע בין צדו הקרוב של מאחז היד לקיר הנגדי או בין הצדדים הקרובים של מאחזי היד. רוחבו המינימלי של חדר מדרגות 3.107. על אף האמור בפרט 3.33, הרוחב הפנימי של חדר מדרגות, שמהלך מדרגותיו הוא שלושה מהלכי מדרגות או יותר, יהיה 2.1 מטרים לפחות. מידות רום ושלח מדרגות 3.108. על אף האמור – (1) בפרט 3.38(א) – לא יעלה רום המדרגה על 18.5 סנטימטרים; (2) בפרט 3.38(ג) – למדרגה ששלחה עולה על 25 סנטימטרים, אין חובה להתקין אף בולט. מספר מדרגות במהלך אחד 3.109. על אף האמור בפרט 3.39(א), מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ-3 ויעלה על 16 מדרגות. מבנה המעלית על כל חלקיה 3.110. (א) מעלית על כל חלקיה, לרבות הפיר שלה, ייבנו ויותקנו לפי התקנים הישראליים האלה: (1) ת"י 24 חלק 1 – מעליות נוסעים ומעליות משא: חלק 1 – מעליות חשמליות; (2) ת"י 24 חלק 2 – מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הדראוליות. (ב) לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה של 1.3 מטרים בערך מעל רצפת התא. תנאים נוספים להתקנת מעלית 3.111. על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים 7.07.00 עד 7.09.00 ו-7.11.00. התקנת מעלון בבנין קיים 3.112. על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה: (1) המעלון יותקן באישור המהנדס, לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה או לאחר ששוכנע כי בנסיבות הענין יהיה זה מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית; (2) גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים; (3) המעלון והתקנתו יהיו על פי תקן." אנו רואים מנוסח התקנות כי ההקלות האמורות הן מותנות כדלקמן: * סעיף 3.102 – "מידות תא המעלית" – הקטנת המידות עשויות להצטמצם ללא הגבלה, ובלבד שמהנדס הוועדה המקומית (להלן: "המהנדס") השתכנע כי לא ניתן להתקין מעלית במידות הקבועות בתקנות (80×120 סמ"ר נטו) – וטעמיו לכך יירשמו. * סעיף 3.104 – "רוחב פרוזדור" – קובע כי רוחבו של הפרוזדור מול תא המעלית יכול לקטון מ- 130 ס"מ הנדרשים בתקנות לכדי 100 ס"מ, אם המהנדס שוכנע כי הדבר ראוי ונחוץ, ובלבד שהנימוקים לכך יירשמו. זאת ועוד, אם גם רשות הכיבוי מצטרפת להמלצות ומנמקת את טעמיה – יכול רוחב הפרוזדור לקטון עוד יותר – עד כדי 90 ס"מ. * סעיף 3.105 – "רוחב פודסט [משטח אופקי] מול דלת תא המעלית" – יכול לקטון מהמידה הנדרשת 130 ס"מ עד כדי 90 ס"מ בתנאי של אישור מנומק מטעם המהנדס ורשות הכיבוי. * סעיף 3.106 – "רוחב מדרגות" – גם הוא יקטן מ- 90 ס"מ לגבי בניינים שאינם גבוהים ואינם רבי קומות לכדי 80 ס"מ בתנאי של אישור מנומק מטעם המהנדס ורשות הכיבוי. מה משמעות הדרישה לנימוקיו הנדרשים של המהנדס, ולטעמים שיירשמו על ידו בכתב? בהחלטת וועדת ערר מחוזית מחוז המרכז, ערר 199/07 ליבנה נתן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, (הערר רצ"ב בהמשך ככתבו וכלשונו), נפסק בעקבות הערר שהוגש על ידי עו"ד סמדר בן-דור כי יש שתי דרגות לנימוקים, ובמקרה הנדון נדרשת הדרגה המחמירה. דרגות הנימוקים: א] טעמים כלליים. ב] טעמים מיוחדים. טעמים כלליים – הם טעמים שאינם מבהירים את הנסיבות המיוחדות של המבנה בו מדובר, האמורות ליצור הצדקה לבניית המעלית על אף ההפחתה במידות כאמור. כגון – "המהנדס הגיע למסקנה כי בגלל מצוקת המקום, דרוש להצר את הפרוזדור". ואילו טעמים מיוחדים – אמורים להבהיר, מהו מכלול השיקולים התכנוניים והבטיחותיים, אשר גרמו לאחר בדיקה והשוואה של היתרונות מול החסרונות, למסקנה חיובית לגבי התקנת המעלית. שיקולים אלו ייכתבו – כדי שיהיה אפשר להשיג עליהם, ככל שיידרש; המלצות ומסקנות בעלמא – אינן מספיקות למטרה זו. להלן ההחלטה: מדינת ישראל משרד הפנים – מחוז המרכז ועדת ערר מחוזית ————————————————————————————————- ערר מס' 199/07 הרכב ועדת הערר: יו"ר: עו"ד מיכל גלקין – גולן העמותה לקידום התכנון: אדר' מר שמואל חכים נציג ציבור: מר ניסן קרופסקי נציג ציבור: מר עמירם גלילי העורר/ים: ליבנה נתן ואח' ע"י עו"ד סמדר בן דור – נגד – המשיבים: 1. הוועדה המקומית לתו"ב רעננה על ידי אדר' אטינגר 2. נציגות הבית המשותף רעננה החלטה ביום 10/12/07 ניתנה החלטת ועדת הערר בנוגע לבקשה להתקנת מעלית בבניין קיים. החלטת ועדת הערר נסמכה ונתנה תוקף להצהרת מהנדס העירייה לפיה לא יוצא היתר שלא תואם את המידות הקבועות בתקנות. לפיכך וכפועל מתחייב מעקרון השקיפות התכנונית קבענו כי בקשה מתוקנת שתכלול טיפול על פי סימן ט' לחלק ג' בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970 "לרבות הסברים וטעמים מקום בו הם נדרשים" תועבר לעיון העוררים שיוכלו להשיג עליה בפני ועדת הערר בצירוף זכות תגובה למשיבים. ביום 10/1/08 נתקבלה במשרדי ועדת הערר השגת העוררים בה נטען כי חרף האמור קיימות סטיות מהתקנות אשר לא הוסדרו כדין על ידי מהנדס הועדה – לו מסורה הסמכות להסדירן על פי התקנות והשימוש בסמכות זו ====== תנאי להחלטת ועדת הערר. כן, נטען כי מידות חדר תא המעלית קטנות מהנדרש בתקנות, אם כי מצויות במרווח האפשרי המותר בהן. מטעמים מיוחדים שיירשמו וזאת מבלי שנרשמו טעמים כלל, לא כל שכן טעמים מיוחדים; כך גם נטען לעניין רוחב הפרוזדור וזאת ללא התקנת סידורי בטיחות מיוחדים כמפורט בתקנות; עוד נטען כי חדר המדרגות אינו אחיד כנדרש בתקנות וכי המדרגות עצמן צרות מהנדרש וזאת מבלי שהופעלה סמכות המהנדס. עוד נטען כי רוחב הפודסט אינו עומד בדרישות התקנות. לסיום נטען כי רוחב המדרגות מהווה מפגע בטיחותי בעת מלחמה. המשיבים טענו לעניין מידות המעלית כי "מהנדס העיר אישר את הקטנת המידות של תא המעלית בהתחשב במידות חדר המדרגות הקיים בבניין" כי רוחב הפרוזדור 90 ס"מ כמבוקש בתקנות הואיל והשיש בקיר המעלית יורד; לעניין רוחב חדר המדרגות אינו אחיד הואיל ורק חלקן הוצרו כדי 80 ס"מ וכי רוחב הפודסט תואם את רוחב המדרגות. אשר לסימן הבטיחותי הנטען – טענו המשיבים כי המדרגות הירידה למקלט לא הוצרו. הועדה המקומית הצטרפה לטענות המשיבים. איננו סבורים כי טיפול הועדה המקומית (בשונה מהמשיבים) בבקשה תקין. החלטת ועדת הערר נסמכה על הצהרות של מהנדס הרשות לפיה המידות יותאמו ויינתנו ההסברים הנדרשים מקום בו קיימות חריגות כאמור לעיל ובתקנות. לפיכך אנו קובעים כדלקמן: 1. מהנדס הרשות יעביר טעמיו המיוחדים לעניין מידות חדר המעלית, סידורי הבטיחות המיוחדים שיותקנו כתמאי להתרת רוחב הפרוזדור, האישור הנדרש לעניין הצרת רוחב המדרגות, ועמדתו בעניין רוחב הפודסט, וזאת בתוך 48 ש' מקבלת החלטה זו. 2. העוררים יוכלו להגיב על האמור בתוך 48 ש' נוספות. 3. לעניין מדרגות הירידה למקלט – הואיל וברוחב מדרגות הירידה למקלט לא נערך כל שינוי, אנו דוחים טענה זו. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. ניתנה בתאריך 21/1/2008 אורן שמאע – מזכירת ועדת הערר מיכל גלקין גולן, עו"ד – יו"ר ועדת הערר מזכירת ועדת הערר יו"ר ועדת הערר

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  מימון תביעות משפטיות
  מה תפקידו של המפקח על הבתים המשותפים?
  מגורים בבניין משותף טומנים בחובם לא מעט חוויות ויתרונות, אך מטבעם של דברים, לעיתים צצים
  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  cover
  המדריך המלא להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבניינים משותפים בעלי 51 דירות ומעלה
  התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים הפכה להיות אחד הנושאים החמים והבוערים בישראל בשנים האחרונות, כאשר

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן