התנתקות ממערכת חימום (הסקה)מרכזית

הינתקות ממערכת חימום (הסקה) מרכזית עודכן ב-27/02/2003 להלן התקנות להינתקות ממערכת חימום מרכזית בבית משותף – כולל התקנות החדשות סעיף 59 ב (ד) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 שהותקנו בתשנ"א-1991. 59ב.

(א) בעל דירה רשאי להינתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה (להלן – המערכת המרכזית), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם המערכת המרכזית משולבת לחמום מים ולהסקה,לא יהיה רשאי להינתק מאחד מהם בלבד; אין בהוראה זו לגרוע מהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק.

(ב) שר האנרגיה והתשתית ייקבע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מהי הינתקות לעניין סעיף זה, מהם התנאים המאפשרים הינתקות ובאילו תנאים היא תבוצע.

(ג) הינתקות כאמור בסעיף קטן (א) לא תגרע מזכויותיו של בעל דירה במערכת המרכזית שניתק ממנה, ולא תפטור אותו מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתה התקינה.

(ד) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האנרגיה והתשתית ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בענין תשלום הוצאות כאמור בסעיף קטן (ג) שישלם בעל דירה שניתק ממערכת המרכזית, וכן בענין חלקו בהוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית, בהביאו בחשבון את שיעור הגידול בהוצאות אלה שנגרם לדיירים האחרים, כתוצאה מההינתקות.

הוצאות הכרוכות בהינתקות (התקנות החדשות):

1. בעל דירה שהתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף (להלן – המתנתק) ישא בתשלום כל ההוצאות הכרוכות בהינתקות, לרבות אלה:

(1) עלות השינויים הדרושים במיתקנים ובצינורות של הבית כדי שאספקת המים החמים או ההסקה לדירות האחרות לא ייפגעו;

(2) תשלום לבודק שהזמינה נציגות הבית לבדיקת ביצוע ההינתקות לפי הוראות תקנון המקרקעין (תנאים להינתקות מהמערכת המרכזית בבית משותף), התשנ"א-1991 (להלן – תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות).

התנתקות ממערכת חימום מרכזית - פורטל בית משותף

התנתקות ממערכת חימום מרכזית

הוצאות להחזקה תקינה:

2. המתנתק ישא בהוצאות הדרושות להחזקה התקינה של המערכת המרכזית, לרבות תיקונים והחלפת מיתקן, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחרת.

הוצאות שוטפות:

3.(א) המתנתק ישתתף בהוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית, באחוזים מהתשלום בעד הוצאות אלה שהיו חלים עליו אילולא התנתק,כלהלן:

(1) אם המערכת המרכזית היא להסקה בלבד – 40%

(2) אם המערכת המרכזית היא לחימום מים בלבד – 25% (3) אם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה – 35%

(ב) חישוב ההשתתפות של המתנתק באחוזים כאמור בסעיף קטן (א) יהיה על בסיס המחיר של כמות הדלק הדרושה להפעלת המערכת המרכזית לכל הדירות בבית.

הוראות מעבר:

4. (א) מי שהתנתק לפני תחילתן של תקנות אלו, ומילא אחר הוראת תקנה 5 לתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות), ישא בהוצאות על פי תקנות אלו מיום שהתנתק או מיום תחילות של חוק המקרקעין (תיקון מס.10), התשמ"ח-1987, לפי המאוחר ביותר.

(ב) הסכימו המתנתק ובעלי הדירות האחרים בבית המשותף לפני תחילתן של תקנות אלה, על שיעור ההשתתפות של מתנתק בהוצאות, או קבע המפקח או בית משפט מוסמך את שיעור ההשתתפות כאמור, יהיה תוקפה של הסכמה או של קביעה כאמור עד יום תחילתן של תקנות אלה, וממועד זה ואילך יחולו הוראות תקנות אלה, זולת אם הסכימו המתנתק ובעלי דירות האחרים, ביניהם, אחרת.

תהליך הינתקות ממערכת חימום מרכזית – תקנות חדשות

תהליך הינתקות ממערכת חימום מרכזית – התשנ"א-1991 לפי סעיף 59 ב (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט -1969.

הגדרות:

 בתקנות אלה: – "מערכת מרכזית" – מערכת מרכזית, בבית משותף, לחימום מים אולהסקה, או משולבת לשתי התכליות האמורות;

"בודק" – מי שמנהל האגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והתשתית הסמיכו לענין תקנות אלה.

הינתקות מהי?

2. הינתקות ממערכת מרכזית היא ניתוק באמצעות צינור, תעלה או אבזר אחר, של הקשר בינה ובין –

(1) אם היא מערכת מרכזית להסקה בלבד – כל מיתקן בדירה המיועד להעברה של חום או לפיזור חום;

(2) אם היא מערכת מרכזית לחימום מים בלבד – כל מיתקן בדירה המיועד להעברת מים חמים וכן המערכת המרכזית;

(3) אם היא מערכת משולבת לחימום מים ולהסקה – המיתקנים כאמור בפסקאות (1) ו-(2).

תנאים המאפשרים הינתקות:

3. (א) בעל דירה בבית משותף המבקש להינתק ממערכת מרכזית רשאי לעשות כן בסייגים האמורים בסעיף 59(ב) (א) לחוק, ורק אם ההינתקות תיעשה בדרך שלא תפגע – האחרות בבית;

(1) באספקת המים החמים או ההסקה לדירות.

(2) בבידוד התרמי של המערכת המרכזית;

(3) בתפקוד המערכת המרכזית בשל התקנת אבזר במהלך ההינתקות באופן העלול לגרום להחלדה, לסתימה או לנזילה במערכת;

(4) בחזות הבית המשותף. (ב) היתה המערכת המרכזית מחוברת בטור לא ניתן יהיה לבצע הינתקות; לענין זה "מערכת מרכזית מחוברת בטור" – מערכת שבה מחוברות שתי דירות או יותר לאותם קווים ראשיים של הספקה או החזרת מים באותה קומה.

תנאים כלליים לביצוע הינתקות:

4. (א) בעל דירה הרוצה לנתק דירתו ממערכת מרכזית חייב למסור הודעה על כך, בנוסח שבתוספת, לנציגות הבית המשותף, 15 ימים לפחות לפני ביצוע ההינתקות.

(ב) לשם ביצוע ההינתקות חייב בעל דירה להזמין, על חשבונו, בודק לבדיקת המערכת המרכזית לפני ההינתקות לשם קביעת דרך ביצועה, ואחרי ההינתקות לשם אישור תקינות ביצועה (להלן – האישור).

(ג) האישור יינתן בכתב ובעל הדירה שביצע הינתקות ימציא העתק ממנו לנציגות הבית המשותף.

(ד) באישור ייקבע שההינתקות נעשתה על פי הוראות תקנות אלה, כי מקום הניתוק נסגר בחוט וחותם וכי המערכת פועלת לאחר ההינתקות כפי שפעלה קודם.

תנאים טכניים לאופן ביצוע ההינתקות:

5. (א) ההינתקות ממערכת מרכזית תיעשה על ידי הסרת קטעי הצנרת המחברים את המערכת עם המתקנים שבדירה, כמפורט להלן:

(1) הסקה – כאשר זוג צינורות בחדר המדרגות מזינים כל דירה בנפרד או אם קיימים בדירה או מחוצה לה שני ברזים ראשיים המנתקים את הדירה בשלמתה, תיעשה ההינתקות על ידי הברגת פקק בברז בכיוון מוצא המים אל הדירה; בפקק יהיה קדח בולט בראשו שדרכו יועבר חוט מתכת עם חותם אל כל נקודה קבועה, שלא ניתנת לפירוק ולהרכבה מחדש, כגון ברז;

(2) מערכת מרכזית להסקה עם זקיפים בין הקומות – יש לרוקן את המים של הזקיפים או של המערכת, לפרק את ברז הרדיאטור ולסגור את הצינור המחבר למערכת המרכזית בפקק שבראשו קדח שדרכו יעבור חוט מתכת הסגור בחותם והקשור לצינור באופן שלא יהיה ניתן לפירוק והרכבה מחדש;

(3) מים חמים – כאשר ישנם שני ברזים כאמור בפסקה (1) תיעשה ההינתקות כאמור באותה פסקה, ובהעדר ברזים יש לרוקן את המים מן המערכת מרכזית, ית לדוד, לאטוםלחתוך את הצינורות שבין ההסתעפות מהמערכת המרכזית בפקק במקום ההינתקות ולחברן, באמצעות חוט מתכת עם חותם שיעבור דרך קדח בפקק, עם נקודה קבועה, שלא ניתנת לפרוק והרכבה מחדש. מקומות הניתוק של המערכת המרכזית, הקדח בפקק והחותם המחובר בחוט ברזל בקדח יהיו גלויים לעין בכל עת ולא תיעשה בניה שתסתיר אותם.

הוכחת הינתקות:

6. בעל דירה הטוען כי דירתו נותקה מן המערכת המרכזית – עליו הראיה.

בדיקת הינתקות ובדיקה חוזרת:

7.(א) נעשתה הינתקות בתוך הדירה, רשאית נציגות הבית המשותף לדרוש – בהודעה בכתב לבעל הדירה או למחזיק בה, לפי הענין – להכנס לדירה כדי לבדוק את הנתוק, במועד סביר שיתואם בין הצדדים מראש, ובלבד שיחול בתוך 4 ימים מיום מתן ההודעה.

(ב) סירב בעל הדירה או המחזיק בה, לפי הענין, לאפשר לנציגות הבית המשותף לבצע בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), רואים אותו כמי שלא בצע הינתקות לענין סעיף 59ב.ויחולו הוראות סעיף 72 לחוק בדבר הכרעת המפקח בסכסוך בין בעלי הדירות בבית משותף.

ג) בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) רשאית נציגות הבית המשותף לערוך 4 פעמים בשנה לכל היותר.

הוראות מעבר:

8. בעל דירה שניתק דירתו ממערכת מרכזית קודם לתחילתן של תקנות אלה, חייב לדאוג לכך שהניתוק ימלא אחר כל הדרישות על פי תקנות אלה תוך 3 חודשים ממועד תחילתן. ת ו ס פ ת (תקנה 4 (א)

הודעה על כוונת הינתקות

תאריך…….. לכבוד נציגות הבית המשותף

שם:

מען:

הנדון: הינתקות ממערכת חימום מרכזית.

(1) אני החתום מטה מודיע לכם על ניתוק דירתי ממערכת החימום המרכזית, בהתאם לסעיף 59ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

(2) ידוע לי כי כל ההוצאות הקשורות בהינתקות והאימות של ההינתקות יחולו עלי כפי שנקבע בתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף) התשנ"א-1991 (להלן התקנות); כמו כן ידוע לי שאמשיך לשלם את חלקי בהוצאות אחזקה שוטפות של מערכת החימום המרכזית גם לאחר ההינתקות, כנקבע בתקנות.

(3) אני נותן מראש את הסכמתי לכך שנציגות הבית המשותף תוכל להיכנס לדירתי בכל זמן סביר לצורך בדיקה חוזרת של ההינתקות כמפורט בתקנות.

ב ב ר כ ה בעל הדירה

המסמך באדיבות ש.י.ל. – שירותי ייעוץ לאזרח http://work-gsob.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/Article.jsp?aid=188&cid=11

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון: 072-2222150

  כתבות נוספות:

  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  cover
  המדריך המלא להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבניינים משותפים בעלי 51 דירות ומעלה
  התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים הפכה להיות אחד הנושאים החמים והבוערים בישראל בשנים האחרונות, כאשר
  cover2
  ליקויי בנייה בדירה או בבניין חדש? מעצבן, אבל שווה עבורכם הרבה כסף!!
  קבלן השאיר אתכם עם ליקויי בניה בשווי מאות אלפי שקלים? כשזה קשור לליקויי בניה –

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן