הפרת זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים באינטרנט

הפרת זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים ברשת האינטרנט- המבחנים הנדרשים, מדיניות שיפוטית והטלת אחריות אישית על נושאי משרה בתאגיד.

זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים ברשת האינטרנט מוגנות מכוח חוק זכויות יוצרים, 1911 (להלן: "החוק"), ומכוח פקודת זכויות יוצרים – 1924 (להלן:" הפקודה").
אתר אינטרנט הנו כיום כלי שיווקי שבהקמתו ובהפעלתו מושקעים ממון רב, מקוריות, ומיומנות ובעידן הנוכחי הפך אתר האינטרנט לכלי מרכזי בתעשייה, במסחר בפרסום ובשיווק בקרב מרבית החברות הגדולות במשק כמו גם בעסקים קטנים ובינוניים.
העתקה גראפית ו/או מילולית של יצירות, לעיתים אף באותם הפונטים ובאותו הצבע תוך מודעות לזכויות יוצרים, פוגעת מטבע הדברים בבעל היצירה העמל ימים על גבי לילות על מנת לעצב אתר אינטרנט באופן ייחודי ולמלאו בתוכן וזאת בכדי למשוך קהל וליצור זירת מסחר אטרקטיבית בעולם תחרותי.

כאשר השוואתם של אתרים או חלקים מאתרים נותנת מקום לחשש בדבר העתקה, הלכה פסוקה היא שנטל הראייה להוכיח העדר הפרה של זכויות היוצרים מוטל על כתפי המעתיקים, זאת כמובן בהנחה כי בית המשפט התרשם כי קיימת זהות עד כדי להטעות בין אתרים שונים או בין האלמנטים המועתקים.
סעיף 3 א' לפקודה, קובע פיצויים ללא הוכחת נזק לכל הפרה, "בשיעור שלא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 20,000 שקלים חדשים".
השאלה היא כיצד יש לפרש "כל הפרה". האם מספר ההפרות הוא כמספר הדפים או האלמנטים שהועתקו או שמא העתקה של מספר דפים תחשב להפרה אחת כל עוד המדובר באותה היצירה כלומר בהנחה כי אתר אינטרנט נחשב ליצירה אחת.

על בית המשפט לבחון באם ההעתקה שהתבצעה הנה אחת לעניין הפרת הזכות והפיצוי בגינה או שמא המדובר במספר העתקות. בית המשפט ייתן משקל לשאלה האם האלמנטים המועתקים הועתקו כולם מאתר אחד או ממספר אתרים שונים והאם האלמנטים הועתקו מאותה קטגוריה באתר או שמא מחלקים שונים באתר כדוגמת דף ראשי, חנות וירטואלית, דף אודות החברה, תקנון מכירה וכדומה. לעניין זה אין נפקות לעצם העובדה כי ניתן להגיע לדפים השונים מאותו הדף.

בפסק דין ת"א 1296/99, בן אוליאל נ' אברהם זר, נפסק בבית המשפט המחוזי, במקרה בו הוכח כי הנתבע העתיק מספר קטעים שונים מתוך ספרו של התובע כי בספר גלומה זכות יוצרים אחת וההפרות השונות מהוות למעשה הפרה יחידה של זכות יוצרים שעליה נפסק פיצוי סטטוטורי אחד. מקרה זה ממחיש מצב בו בית המשפט התייחס לספר כאל יצירה אחת לעניין זכות היוצרים ועל כן מספר העתקות שבוצעו מאותה יצירה לא העלו ולא הורידו מן הפיצוי שנפסק. פסק דין זה נגע כאמור ליצירה ספרותית ואולם נשאלת השאלה האם הנו משקף נאמנה את המצב הקיים באתרי אינטרנט המתעדכנים באופן דינאמי ומציעים לעיתים מספר שירותים שונים תחת קורת גג אחת ומאכלסים בתוכם מידע עשיר מבחינת התכנים.

בפסק דין ע"א 2392/99, אשרז עיבוד נתונים בע"מ נ' טרנסטון בע"מ, נקבע מבחן והוא "מבחן הערך הכלכלי העצמאי" על פיו יצירות נפרדות הן יצירות שלכל אחת ואחת מהן ערך כלכלי עצמאי והן מתקיימות מכוח עצמן. כך לדוגמא, אתר אינטרנט המופיע במנוע חיפוש יחשב ליחידה עצמאית בפני עצמו. דוגמא נוספת יכולה להיות אתר אינטרנט בו חנות וירטואלית שהנה יחידה כלכלית עצמאית וקטגוריה של מאמרים שתחשב לצורך העניין ליחידה עצמאית נפרדת בפני עצמה אף שהיא נמצאת באותו האתר. כלומר, בית המשפט יבחן באם ניתן "לנתק" את האלמנט המועתק ולהעמידו בזכות עצמו ללא קשר לאתר האינטרנט.

מבחן נוסף שנקבע בפסיקה הוא האם הדף נצרך על ידי גולשי האתר בנפרד, כלומר האם האלמנט המועתק הנו חלק אינטגראלי מן האתר (היצירה) או שמא הוא מהווה מעין תוספת לאתר ומביא עמו ערך מוסף ועל כן אינו פונה לכלל המשתמשים באתר, כך לדוגמא אלמנט פרסומי באתר יחשב ליצירה נפרדת, ומאמר המופיע באתר יחשב ליצירה נפרדת, זאת מן הטעם כי האלמנט אינו מופנה לכלל המשתמשים והוא אינו חלק מן היצירה באופן כזה שבלעדיו אין היא קיימת.

המבחן האחרון שנקבע הנו מבחן מידת ההשקעה הנפרדת בכל אלמנט, כלומר באם אלמנט מסוים קיבל עיצוב ייחודי ואחר מהמצוי באתר אזי יש לראות בו יצירה נפרדת. לדוגמא דף אינטרנט מסוים שקיבל עיצוב שונה משאר הדפים באתר אזי סביר כי בית המשפט יכיר בו כאלמנט נפרד לעניין הפרת זכות היוצרים.

משלושת המבחנים הנ"ל ניתן ללמוד כי מבחן ה"הפרה" נבדק ע"י הזכות המופרת ולא ע"י מספר האקטים המפרים ועל כן יתכן בהחלט מצב בו בית משפט יראה במספר העתקות כאילו היוו הפרת זכות אחת בלבד.

התשתית החוקית כאמור מצויה בחוק ובפקודה. סעיף 6 לחוק קובע, שמשהופרה זכות יוצרים, זכאי בעל הזכות לכל התרופות האזרחיות המוקנות לו לפי החוק בשל ההפרה. סעיף 7 לחוק קובע כי "כל העתקות מפירות של יצירה שקיימת בה זכות-יוצרים או של כל חלק הימנה וכל הקלישאות המשמשות או מכוונות לשמש לשם יצירת העתקות מפירות כאלה, הרי הם בחזקת רכושו של בעל זכות-היוצרים…".

לאחר שבדקנו את המבחנים לשאלת היקף ההפרה, נשאלת השאלה האם כל העתקה תחשב להפרה של זכות יוצרים והאם יש חשיבות לאיכות האלמנט המועתק או שמא בהיות אלמנט זה פשוט וללא ייחודיות ניתן לעשות בו שימוש על ידי הכלל.
בתי המשפט פסקו במהלך השנים כי יצירה הראויה להגנת זכות יוצרים הינה יצירה שהיא פרי כישרון, מאמץ והשקעה של המחבר, ואין נפקות לשאלה האם המדובר במידת כישרון כזו או אחרת. בנוסף,נפסק כי יצירה בעלת תרומה מועטת לתרבות תהיה זכאית להגנה באותה מידה שיצירה חשובה תהיה זכאית להגנה מסוג זה.
אף בעניין מקוריות היצירה נפסק כי מספיקה עמידה בדרישה שהיצירה לא הועתקה מאחר ואין צורך להוכיח מקוריות ספרותית, חדשנות או איכות יצירתית, כלומר בית המשפט מסיר מעצמו ובצדק לדעת המחבר את תפקיד מבקר האיכות וכלל אינו נכנס לנושא זה.

לאחר כל הבדיקות המפורטות במאמר זה, ולאחר שנקבע כי אכן בוצעה הפרה, יש להוסיף כמובן את שאלת המדיניות המשפטית המבקשת להבטיח מניעת הפרת זכויות יוצרים. רוצה לומר כי באם יקבעו בתי המשפט כי מספר העתקות מאתר אינטרנט תחשבנה להפרה אחת אזי מרגע ההפרה לא יהיה כל מחסום בידי המעתיק היכול להמשיך ולהעתיק מידע חדש ללא כל עלויות נוספות וללא חשש מפני פיצוי מוגדל בשל מספר העתקות רב. מצב זה יגרום מטבע הדברים להפרות בוטות בהיקף נרחב שכן המפרים יבחרו להעתיק אתרים שלמים מתוך מחשבה כי ממילא יפסק כנגדם כאילו הפרו רק זכות אחת. תוצאה מעין זו אינה רצויה כמובן ועל כן בתי המשפט יתנו דעתם לכל מקרה ומקרה ויבחנו ביתר זהירות האם ההפרה הייתה חד פעמית מתוך טעות או תום לב, האם המדובר בהפרה מתמשכת לאורך זמן, האם בעקבות ההפרה נגרם נזק כספי ממשי לתובע הזכות, האם נעשה שימוש מסחרי בהפרה, האם ההפרה בוצעה בכדי להטעות את הגולשים ועוד כהנה וכאלה שאלות שיעמדו בפני בית המשפט שמטרתן להגיע לתוצאה רצויה מבחינת המדיניות השיפוטית ומדיניות ההרתעה כלפי מפירי הזכות.

בית משפט, במסגרת המדיניות השיפוטית, ייתן כמובן דעתו גם לכך כי העתקה ברשת האינטרנט קלה עשרות מונים ממקומות אחרים בשל הטכנולוגיה הזמינה לכל ועל כן באם בתי המשפט לא יגיבו בחומרה למקרי הפרות זכויות יוצרים באינטרנט אזי יהיה הדבר ככדור שלג שלא ניתן לעוצרו.
מדיניות קלה וסלחנית עלולה כאמור לדעת המחבר לעודד הפרת זכות יוצרים עד כדי העתקת אתרים שלמים בידיעה כי גובה הפיצוי יתייחס להפרה אחת בלבד ומכאן חשיבותה של מדיניות משפטית ברורה ותקיפה.

הנושא האחרון בו בחרתי לדון נוגע לשאלת האחריות האישית של נושאי מישרה בתאגיד במקרים של הפרת זכויות יוצרים באינטרנט.
על מנת שבית המשפט יטיל אחריות אישית על מעתיקים הפועלים במסגרת תאגיד, לא די בהיותם נושאי משרה, אלא שומה להוכיח כי היו בעלי מעורבות אישית במעשי העוולה וההפרה או שלקחו חלק פעיל בניהול החברה במובן כזה כי לא יתכן והתבצעה פעולה כל שהיא ללא ידיעתם ואישורם כלומר יש להוכיח כי אורגנים אלה נטלו חלק פעיל בניהול החברה ובמעשה ההפרה.

בפסק דין ע"א 4612/95 מתתיהו נ' שטיל, נאמר ע"י כב' השופט אור, לעניין הטלת האחריות בנזיקין על מנהל בחברה:
"לצורך גיבושה של חובת זהירות אישית עצמאית של המנהל נדרש לבסס מערכת נתונים החורגת מגדר פעילותו הרגילה והשגרתית של נושא משרה בחברה… או קיומם של יחסים מיוחדים בין המנהל לבין הצד השלישי אשר הביאו לכך שהצד השלישי נתן במנהל המסוים את אמונו ובטחונו כי המנהל באופן אישי לוקח אחריות כלפי הצד השלישי".

לצורך קביעת אחריות אישית השאלה שיש לבחון היא האם נושאי המשרה ביצעו באופן אישי את יסודות ההפרה המקימה חבות. כאשר מנהל בחברה פעל באופן אישי, אין הוא יכול למצוא הגנה תחת מטריית התאגיד ככתוב גם בסעיף 54(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 :
"אין בייחוס פעולה או כוונה של אורגן, לחברה, כדי לגרוע מהאחריות האישית שיחידי האורגן היו נושאים בה אילולא אותו ייחוס".
מצד שני, חבותו של בעל תפקיד אינה נובעת מעצם חבות התאגיד באופן אוטומאטי אלא נגזרת מן השאלה האם קיים באופן אישי את יסודות עילת ההפרה.
על כן, כאשר מבקשים להטיל אחריות אישית על נושאי מישרה, נדרשת הצבעה על עילה ספציפית כנגדם תוך ביסוס תשתית ראייתית, המלמדת על אחריות אישית.

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון: 072-2222150

  כתבות נוספות:

  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  cover
  המדריך המלא להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבניינים משותפים בעלי 51 דירות ומעלה
  התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים הפכה להיות אחד הנושאים החמים והבוערים בישראל בשנים האחרונות, כאשר
  cover2
  ליקויי בנייה בדירה או בבניין חדש? מעצבן, אבל שווה עבורכם הרבה כסף!!
  קבלן השאיר אתכם עם ליקויי בניה בשווי מאות אלפי שקלים? כשזה קשור לליקויי בניה –

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן