בית משפט לתביעות קטנות – המדריך המקוצר

בית המשפט לתביעות קטנות – מדריך מקוצר עודכן 17.6.2015

כללי: ההסברים המובאים כאן ביחס לבית המשפט לתביעות קטנות מבוססים על החוק ועל התקנות בעניין זה. אך מטבע הדברים, הסבר קצר ותמציתי אינו יכול להקיף את כל המקרים והנסיבות שבגללם אפשר להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. גם ההסברים לגבי ההליכים, בבית המשפט ובהוצאה לפעול, אינם כוללים כל פרט, אלא רק ממחישים באופן כללי כיצד הדברים מתנהלים. לכן, אפשר להיעזר בהסברים אלו כהנחיה כללית, ובמקרה של שאלות אפשר לפנות למזכירויות בתי המשפט לתביעות קטנות, או למשרדי המועצה הישראלית לצרכנות, באמצעות הכתובות והטלפונים המתפרסמים למטה. ככלל, לפני שמגישים תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, מומלץ להיות נוכח בדיונים אחדים של בית משפט זה על מנת להתרשם מקרוב וללמוד כיצד מתנהל הדיון המשפטי.

1. מהו בית המשפט לתביעות קטנות? א. בית משפט לתביעות קטנות הוקם במטרה להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות – אם כי, לא בכל התחומים – בסכומים קטנים בדרך פשוטה, ללא עיכובים מנהליים, והדיון בהם יהיה קצר ומהיר. ייחודו של בית משפט זה בכך שהתובע והנתבע בדרך כלל מייצגים את עצמם ללא עו"ד (ראו סעיף (4ב) בהמשך. כל אדם יכול להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אם הסכום שהוא תובע עד 33,800 שקלים חדשים ש"ח (סכום זה מתעדכן מדי פעם). אפשר לתבוע גם החלפה של מצרך, תיקונו או ביטול עסקה, אם שווי המצרך, שווי התיקון או סכום העסקה שתובעים לבטל הם עד 17,800 ש"ח. ב. בית משפט לתביעות קטנות פועל ליד כל בית משפט שלום בארץ.

2. תובע: היכן וכיצד מגישים תביעה? א. את התביעה מגישים בבית המשפט שבאזור שפוטו נמצא אחד מאלה:

1. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע

2. מקום יצירת ההתחייבות נשוא התביעה (המקום בו בוצעה העסקה או נחתם החוזה)

3. מקום המעשה/מחדל שבגינם תובעים

4. המקום שבו אמור היה המצרך להימסר ב. כדי לפתוח בתביעה, יש להגיש לבית המשפט כתב תביעה ניתן להגיש תביעות בעניינים הבאים:

(1) תביעה כספית, שסכומה המקסימלי עומד היום (נובמבר 2003) על 17,800 ש"ח (סכום זה מתעדכן מדי פעם)

(2) תביעה למתן צו אספקת מצרך, החלפתו או לתיקונו

(3) צו לביטול העסקה (אם שווי המצרך או התיקון או סכום העסקה אינו עולה על הסכום המקסימלי). אם ערך התביעה עולה על הסכום המקסימלי, לא ניתן לפצלה לשתיים. יש לבחור בין וויתור על הסכום העודף לבין הגשת התביעה כולה לבית משפט השלום. אם מוגשת תביעה שכנגד, העולה על הסכום המקסימלי, ניתן לתבוע עד לסכום זה בלבד, ולהגיש תביעה נפרדת לעודף התביעה בין לבית משפט לתביעות קטנות, ובין לבית משפט אחר. טופס כתב תביעה אפשר לקבל במזכירות בית המשפט או לחץ כאן והמתן קמעה

(א) יש למלא את הטופס בהדפסה או בכתב יד ברור, ניתן לצרף דף נוסף אם יש צורך בהרחבת ימוקי התביעה. דברים אלה אמורים גם לגבי הגשת כתב ההגנה.

(ב) חשוב להקפיד בציון זהותו המדויקת של הנתבע, ומענו בעת הגשת התביעה. אם הנתבע הינו ית עסק (שאינו חברה בע"מ) יש לברר את שמו של בעל העסק, ושמו יופיע כנתבע.

(ג) במקרים בהם מוגשת התביעה בגין מוצר פגום או עבודה רשלנית, ראוי לצרף חוות דעת של מומחה, אם לכתב התביעה ואם לכתב ההגנה.

(ד) לכתב תביעה בגין נזק, שנגרם לרכב עקב תאונת דרכים, ראוי לצרף: חוות דעת של שמאי מוסמך קבלות על תיקון הרכב צילומים של הרכב, המעידים על הפגיעה בו. צילום או שרטוט ברור של מקום התרחשות התאונה. במידה ולא הוגשה תביעה לחברת הביטוח, המבטחת את המכונית, יש לצרף אישור ממנה אודות אי הגשת התביעה.

על התובע למסור פרטים מלאים (מס. תיק, מס. תביעה ושמות הצדדים) של כל תביעה שהוגשה על ידו בבית המשפט לתביעות קטנות במשך השנה ש'דמה לתביעה זו, אם הוגשה. תביעה שאיננה כוללת פרטים כנדרש לא תתקבל לרישום ובית המשפט לא ידון בה. את כתב התביעה על כל נספחיו יש להגיש בשלושה עותקים לאחר תשלום האגרה. אם יש יותר מנתבע אחד, יש לצרף עותק נוסף עבור כל נתבע. לכתב התביעה יש לצרף צילומים של המסמכים שעליהם מתבססת התביעה. יש לזכור, כי אין אפשרות לתבוע פעמיים בגלל אותו עניין. לכן רצוי לכלול בכתב התביעה כל סכום הנוגע לעניין.

יחד עם הגשת כתב התביעה למזכירות בית המשפט חובה לשלם אגרת בית משפט בשיעור של אחוז אחד מסכום התביעה, (בתביעה עד 5000 ש"ח האגרה היא 85 ש"ח, מעל 5001 ש"ח האגרה סך 1% מסכום התביעה, בתוספת 35 ש"ח אגרת הקלדה (הסכומים נכונים למאי 2002) .

3. כיצד מגישים כתב הגנה? אדם שקיבל בדואר מבית המשפט כתב תביעה והזמנה לדין חייב להגיש כתב הגנה + נספחים על גבי טופס שיצורף לתביעה. יש למלא את הטופס ולהגישו לבית המשפט תוך 15 יום מהמצאת התביעה לידיו שאם לא כן, נתבע שאינו מגיש כתב הגנה או אינו מתייצב למשפט יפסיד ויינתן פסק דין נגדו.

הנתבע רשאי גם להגיש תביעה שכנגד, כלומר לתבוע את התובע, אם יש סיבה לכך. גם סכום התביעה שכנגד מוגבל ל-33,800 שקלים חדשים

תביעה שכנגד מגישים על-ידי מילוי כתב תביעה. בית המשפט יודיע במקרה כזה לתובע שעליו להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים. לקבלת הטופס לחץ כאן והמתן קמעה הודעה לצד ג' (כרוכה בתשלום אגרה) נתבע הטוען שצד שלישי צריך לשאת באחריות לתביעה שהוגשה נגדו יכול להגיש הודעה לצד השלישי. את ההודעה לצד ג' אפשר להגיש על גבי טופס תביעה תוך ציון בכותרת "הודעה לצד ג'". את ההודעה לצד ג' יש להגיש ב-4 עותקים כול כל המסמכים שבהודעה.

כתב הגנה ל"הודעה צד ג" צד ג' שקיבל תביעה מהנתבע יגיש כתב הגנה תוך 30 יום, בצירוף כל המסמכים המחזקים את טענותיו, ב-4 עותקים. אישור מסירה בעת הגשת כתב תביעה במזכירות בית המשפט, ימסר לתובע מועד הדיון (לא תשלח לו הודעה נוספת).

הזמנה על מועד הדיון תשלח רק לנתבע/ים. אם חזרה התביעה עקב כתובת שגויה או מסיבה אחרת, ניתן לבקש בכתב ממזכירות בית על ידי התובע.המשפט לבצע המצאת התביעה לנתבע ב"מסירה אישית" שתעשה אם התובע לא קיבל את כתב ההגנה שנשלח ע"י בית המשפט מומלץ כי יתייצב לפני מועד הדיון במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות ויבדוק האם התקבל אישור על המצאת (מסירת) כתב התביעה לנתבע. אם לא נתקבל אישור כאמור, ניתן לבקש ביצוע מסירה אישית בהדרכת מזכירות בית המשפט.

4. כיצד מתנהל המשפט?

א. יש להקפיד להגיע במועד ובשעה הקבועה לדיון, אחרת רשאי בית המשפט ליתן פסק דין במעמד צד אחד.

ב. המשפט מתנהל לפני השופט בצורה לא פורמלית, פשוטה ומהירה.

ג. תובע או נתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על-ידי עורך דין במשפט, אבל במקרים מיוחדים אפשר לבקש מהשופט להיות מיוצג על-ידי ארגון שהוסמך לשם כך. אם התיר השופט שארגון ייצג את אחד הצדדים, הוא ירשה גם לצד השני להיות מיוצג.

ד. אם שני הצדדים מסכימים, רשאי השופט לדון בתביעה כבורר, או להעביר את הדיון לבורר אחר המסכים לדון בתביעה. הבורר אינו מקבל שכר מן הצדדים. ישנו הבדל בין ניהול משפט על-ידי שופט לבין בוררות: אם יפסוק כשופט, אפשר לערער על החלטתו, לאחר שמבקשים רשות לכך מבית המשפט המחוזי, במקרה כזה עלול תהליך הערעור להימשך זמן רב, והדבר כרוך גם בהוצאות כספיות. אבל, אם השופט יפסוק בתביעה בתור בורר, קביעתו היא סופית ואי-אפשר לערער עליה.

5. מתי מקבלים פסק דין? השופט רשאי לתת פסק דין כבר בתום הדיון, אולם הוא רשאי לדחות את מתן פסק הדין למועד מאוחר יותר.

6. כיצד לערער? כדי להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות צריך לקבל רשות לכך מבית המשפט המחוזי. את בקשת הרשות לערער יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין.

7. מה קורה אם לא מתייצבים למשפט? א. אם שני הצדדים לא מופיעים – התביעה תימחק. ואז – אפשר להגישה מחדש. ב. אם מופיע התובע אך הנתבע לא מופיע – ייתן בית המשפט פס"ד על סמך כתב התביעה. ג. אם הנתבע מופיע אך התובע לא מופיע – התביעה תידחה. כשהתביעה נדחית – לא ניתן להגיש תביעה מחדש אלא אם הגיש צד שלא התייצב לדיון מסיבה מוצדקת, בקשה לביטול פסק דין בצירוף תצהיר התומך בעובדות שבבסיס הבקשה, בשלושה העתקים. בכל אחד משלשת המקרים הללו אפשר לפנות לבית המשפט תוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין ולבקש לבטל את פסק הדין.

8. עדים וראיות כל צד רשאי להביא עדים ביום הדיון ללא תשלום (אין צורך ליידע את המזכירות על כך). אי התייצבות של עד שלא הוזמן ע"י בית המשפט לא תשמש עילה לדחיית מועד הדיון. צד המעוניין להעיד עד רשאי לבקש את הזמנתו באמצעות בית המשפט לפחות 30 יום לפני מועד הדיון. יש להפקיד בקופת בית המשפט פקדון בסכום של 75 ש"ח לכל עד.

בוררות: הצדדים רשאים להסמיך את בית המשפט לדון בתביעה כבורר. במקרה כזה הדיון יהיה קצר ביותר.

גישור: הצצדים רשאים לנסות ולפתור את הסכסוך שביניהם בדרך של גישור, אם מבקשים מצעותהם לפתרו בדרך מהירה באמצעות מגשר שליד בית משפט זה, ניתן לפנות למגשר ב מזכירות בימ"ש לתביעות קטנות.

הסדר פשרה אם הגיעו הצדדים להסדר פשרה לפני מועד הדיון, יגישו על כך, בהקדם האפשרי, הודעה משותפת בכתב. עם אישור ההסדר על-ידי השופט לא יצטרכו הצדדים להופיע ביום הדיון. יש לודא לפני מועד הדיון שהסדר הפשרה אושר על ידי בית המשפט.

9. מה קורה אחרי מתן פסק הדין? אם בית המשפט קבע, שהתובע צריך לשלם סכום כסף מסוים לתובע, הנתבע צריך לעשות זאת מייד, או בתוך תקופה שקבע בית המשפט. אם הנתבע אינו עושה זאת, יכול התובע לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל אשר בבית המשפט, עם העתקים מאושרים של פסק הדין לפי מספר הנתבעים-החייבים ועוד העתק נוסף.

שם מקבלים טופס "בקשה לביצוע". לאחר שממלאים את הטופס במספר העתקים כמספר החייבים ועוד העתק אחד, ניגשים לקופת בית המשפט, משלמים אגרה, ונקבע מספר לתיק. התובע מקבל העתק מהבקשה וכן קבלה. לאחר מכן תשלח לשכת ההוצאה לפועל מכתב אזהרה אל הנתבע-החייב, ותתבע ממנו לשלם את סכום התביעה.

הוא יוזהר, שאם לא ישלם חובו בתקופה האמורה באזהרה, יינקטו נגדו אמצעים. אם הנתבע- החייב אינו משלם, יקבל התובע הודעה מההוצאה לפועל בעניין זה. אז הוא יכול להגיש "טופס נקיטת אמצעים", ובו יצביע על הפעולה שהוא מבקש לנקוט, כגון: עיקול או צו מאסר. נציגי ההוצאה לפועל ייצאו לביתו של החייב שלא שילם ויעקלו את רכושו בערך של הסכום שמדובר בו. אם גם אז לא ישלם את המגיע, במקרים מסוימים יו"ר ההוצאה לפועל מסומך להוציא פקודת מאסר נגדו.

במקרה של הוצאה לפועל בעניין שטרות, כולל שיקים, התהליך הוא קצת שונה ויוסבר לתובע על-ידי אנשי ההוצאה לפועל כאשר ימסור את בקשת הביצוע לידיהם.

10. ערעור בדרך כלל, על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות – ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי. בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום מתן פסק דין.

11. טוענים משפטיים ע"פ אישור מיוחד של משרד המשפטים מכשיר ומסמיך המרכז להתנדבות בישראל טוענים/ות קטנות. ברוב תחנות שי"ל יש טוענים משפטיים הרשאים לייצג עולים ונזקקים בבית משפט לתביעות קטנות מתנדבים שהוכשרו להיות טוענים משפטיים ויכולים לייצג בעת הצורך את האזרח בבית המשפט לתביעות קטנות. הם גם מסייעים במילוי כתבי תביעה או הגנה לפונים אליהם.

כתובות: חיפה – 04-8631085

ירושלים – 02-5375466

קרית שמונה – 6908428-0

תל-אביב – 03-5604671/2 בתי המשפט לתביעות קטנות

ירושלים 02-5010222,

תל-אביב 03-6926257,

כמו כן קיימים בתי משפט בבאר-שבע, אילת, אשדוד, אשקלון, בית-שאן, חדרה, טבריה, כפר-סבא, נצרת, נתניה, עכו, עפולה, פתח-תקוה, צפת, קרית-גת, קרית שמונה, רחובות ורמלה ועוד.

המסמך באדיבות ש.י.ל – שירותי ייעוץ משפטי לאזרח

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ 

  כתבות נוספות:

  saving-money-house-real-estate (1)
  ביטוח מבנה: כל מה שצריך לדעת
  אם אתם בעלי בית גאים, קרוב לוודאי שתסכימו שבעלות על בית היא לא רק הנוחות
  moving
  העברת דירה עם מנוף עושים בטופ הובלות
  הובלות דירות עם מנוף הן טריקיות, ללא ספק. מעבר לכך שאתם תצטרכו חברת הובלות מקצועית
  האם חוזה שכירות דירה יכול להגן על ההשקעה שלנו
  האם חוזה שכירות דירה יכול להגן על ההשקעה שלנו?
  חוזה שכירות דירה הוא המסמך הרשמי והמקובל ביותר המסדיר את התנאים והבטוחות להגנה על הנכס
  moving
  ככה תמצאו שירותי הובלות מומלצים בתל אביב ואזור המרכז
  כל אדם שעובר דירה או נדרש להעביר ריהוט או כל דבר אחר ממקום למקום יודע
  קרדיט תמונה canva
  איך עושים ביטוח רכב משתלם? הנה הפרטים
  כל בעל רכב יודע שאחת מהמשימות השנתיות החשובות ביותר הנוגעות לרכב שלו היא לעשות ביטוח
  ניקיון דירה חדשה
  ניקיון דירה חדשה עם "סוגרים הכל לדירה"
  הכנסו ל'סוגרים הכל לדירה' ותגלו עולם חדש שבו קל לעבור דירה ולקבל הכל החל מיעוץ
  line
  את השופינג הזה לא תרצו לפספס!
  מרגישים את החג באוויר? פסח מתקרב ואתם בטח כבר בשיא התכנונים על כל מה שקשור
  moving
  גט מובינג – מהיום ככה עוברים דירה
          אתר ישראלי מבטיח לשנות את תחום הובלות הדירה בישראל: באתר גט-מובינג

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או לחץ לשליחת הודעת ווצאפ:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן