ביטוח לאומי – ביטוח עובד/ת במשק הבית

ביטוח עובד/ת במשק בית

עובד במשק בית מבוטח על-פי חוק במוסד לביטוח לאומי כעובד שכיר. חובת תשלום דמי ביטוח בעדו חלה על מעסיקו. העובד במשק בית זכאי (בתנאים הקבועים בחוק) לגמלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי: זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות אבטלה ושירות מילואים. כמו כן זכאי העובד לשירותי בריאות המוגדרים בחוק מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מעסיק שאינו מדווח למוסד לביטוח לאומי על העובדים במשק ביתו ואינו משלם בעדם את דמי הביטוח – רשאי המוסד לביטוח לאומי לתבוע ממנו את סכומי הגמלאות שהמוסד משלם לעובדים במשק ביתו.

מי נחשב עובד במשק בית? עובד במשק בית הוא עובד המועסק בעבודות משק הבית למיניהן, ובתנאי שאין העבודה נעשית לצורך עסקו או משלח-ידו של המעסיק, אלא לצורכי ביתו ובני ביתו .עם עובדי משק הבית נמנים: עוזר/ת בית, מטפלת, חצרן, עובד-נקיון בבית משותף, מטפל בחולה ובקשיש וכדומה. בני משפחה: הורים, בנים – אין רואים בהם בדרך כלל עובדים שכירים במשק הבית, אלא אם כן יש ביניהם יחסי עבודה של ממש. על המעסיק בן משפחה להצהיר על כך בטופס מיוחד, שאפשר לקבלו בסניפי הביטוח הלאומי.

מי נחשב מעסיק של עובד במשק בית? מעסיק של עובד במשק בית" נחשב מי שהקשר בנו ובין העובד במשק ביתו נמשך יותר מ- 6ימים, גם אם העובד לא עבד ברציפות בפרק הזמן הזה.

החובות המוטלות על המעסיק עובד במשק בית: רישום העובד בביטוח לאומי –  חובה על המעסיק לרשום את העובד במשק ביתו בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו בתוך שבועיים מן היום שהחל להעסיק את העובד. בסניף ייפתח למעסיק תיק. מספר התיק יצוין בכל פנייה אל המוסד. דיווח על העובד ותשלום דמי הביטוח בעדו – על המעסיק לדווח על העובד ולשלם את דמי הביטוח בעדו פעמיים בשנהבמועדים האלה:   ב-10 ביולי – בעד החודשים ינואר – יוני  ב-10  בינואר – בעד החודשים יולי – דצמבר. סמוך למועד התשלום של דמי הביטוח שולח המוסד לביטוח לאומי למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום. על-פי החוק חייב המעסיק לרשום בכל טופס של דיווח ותשלום את כל הפרטים של העובד: שם פרטי, שם משפחה, שנת הלידה ומספר תעודת הזהות. שים לב  בלא ציון כל הפרטים של העובד, לא יוכל המוסד לביטוח לאומי לרשום את תקופות הביטוח של העובד על אף ששולמו בעדו דמי הביטוח, וזכותו של העובד לגמלאות על-פי חוק הביטוח הלאומי עלולה להיפגע. אם חדל המעסיק להעסיק את העובד, עליו להודיע על כך לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו מתנהל תיקו. אם המעסיק התחיל להעסיק עובדים חדשים במשק הבית או שעובדים במשק הבית הפסיקו לעבוד אצלו – עליו לרשום בדוח את פרטיהם של כל העובדים שעבדו פרק זמן כלשהו בתקופה שבעדה מוגש הדו"ח.

אופן התשלום:  המעסיק ישלם את דמי הביטוח בעד התקופה שעליה דיווח בטופס. אפשר לשלם את דמי הביטוח בכל אחד מן הבנקים. התשלום ייעשה בשקלים שלמים; סכום שיש בו עד 51  או יותר יעוגל לשקל הקרוב כלפי מעלה.

פיגור בתשלום דמי ביטוח:  מעסיק שפיגר בתשלום דמי הביטוח בעד העובד,דינו שנה מאסר או קנס. המעסיק יחוייב בתשלום דמי ביטוח על פי שכרו של העובד בפועל, אך לא פחות ממחצית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה בכל אחד מן החודשים שבעדם היה פיגור בתשלום, כמו כן יחויב המעסיק בתוספת קנסות והפרשי הצמדה. כן רשאי המוסד לתבוע ממעסיק שלא נרשם במועד, או לא שילם את דמי הביטוח במועד, את סכום הגמלאות המגיע לעובד.שים לב!

ביטוח בריאות ממלכתי:  על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מ-  בינואר  1995 כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות וזכאי לשירותי הבריאות המוגדרים בחוק. כל תושב חייב להיות רשום באחת מקופות החולים ולשלם דמי ביטוח בריאות על פי הכלליםבחוק. שיעור התשלום לעובד במשק בית – %  1משכרו. המעסיק חייב לנכות את התשלום משכרו ולהעבירו, עם דמי הביטוח הלאומי, אל המוסד לביטוח לאומי.

שיעורי דמי הביטוח (כולל דמי ביטוח בריאות) :דמי הביטוח שעל המעסיק לשלם מחושבים באחוזים משכרו היומי של העובד על-פי ענפי הביטוח שהוא מבוטח בהם, והם כוללים דמי ביטוח בריאות. עובד תושב ישראל שמלאו לו  18 שנים ועדיין לא מלאו לו  65 שנה (אשה 60 שנה)  גם אם מקום מגוריו ביהודה ושומרון או בחבל עזה – על המעסיק לשלם בעדו דמי ביטוח בריאות בשיעור 7.25% משכרו היומי מתוכם ינוכו 2% משכרו של העובד: %1 דמי ביטוח לאומי ו- 1% דמי ביטוח עובד שמלאו לו  65 שנה (אשה –  60  שנה) שאינו מקבל קצבת זקנה – 6.25% מתוכם ינוכה משכרו של העובד: %1  דמי ביטוח לאומי ו-% 1 דמי ביטוח בריאות). עובד תושב ישראל שעדיין לא מלאו לו  18 שנה או עובד המקבל קצבה מן הביטוח הלאומי, גם אם מקום מגוריהם ביהודה ושומרון או בחבל עזה 2%. עובד שאינו תושב ישראל או עובד תושב יהודה ושומרון או חבל עזה שאינם אזרחי ישראל – 2%. המעסיק לא ינכה דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות משכרם של עובדים אלו.

ההכנסה המינימלית לתשלום דמי ביטוח: אם ההכנסה של עובד/ת במשק הבית שווה או נמוכה מההכנסה המינימלית לתשלום דמי ביטוח, ישלם המעסיק בעדו דמי ביטוח כאילו סכום הכנסתו הוא בגובה ההכנסה המינימלית. ההכנסה המינימלית החדשה לתשלום דמי ביטוח שוה לשכר המינימום על-פי חוק שכר המינימום התשמ"ז-1987 בהתייחס למעמדו של העובד על-פי הפירוט הבא: 1. עובדחודשי – ההכנסה המינימלית לפיה ישלם דמי ביטוח לא תהיעה נמוכה משכר המינימום לחודש. 2. עובד יומי – ההכנסה המינימלית לפיה ישלם דמי ביטוח לא תהיה נמוכה משכר המינימום ליום. 3.  עובד לפי שעות – ההכנסה המינימלית לפיה ישלם דמי ביטוח לא תהיה נמוכה משכר המינימום לשעה. לדוגמא: עובד לפי שעות שהועסק 20 שעות עבודה בחודש, הכנסתו לפיה ישלם לא תהיה נמוכה משכר המינימום לשעה כפול 20 שעות.

ענפי הביטוח בביטוח הלאומי:  ואלה ענפי הביטוח הלאומי שהעובד השכיר מבוטח בהם: זקנה ושאירים; סיעוד; אמהות; ילדים; נפגעי עבודה; נפגעי תאונות; נכות; אבטלה; שירות מלואים; זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד. כמו כן משלם המוסד תשלומים לזכאים מכוח חוקים אחרים או הסכמים מיוחדים, כגון הבטחת הכנסה, דמי מזונות, ניידות, תגמולים לנפגעי פעולות איבה, תגמולים לאסירי ציון וכיוצ"ב. שירות מידע טלפוני לציבור: 08-650999 טבריה,נצרת, חיפה, פתח תקוה וכפר סבא. האחרים:  08-9369696 . מוקד טלפוני ממוחשב לתשלום חובות בכרטיס אשראי 08-6509911 האגף לפניות הציבור pniot@nioi.gov.il כתובת באינטרנט : www.btl.gov.il

הנתונים באדיבות אתר ש.י.ל. – שירותי ייעוץ לאזרח. כתובת אתר ש.י.ל. http://work-gsob.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/home.jsp

שירות אישי לוועדי בתים - איתור בעלי מקצוע

המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות.
מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון: 072-2222150

  כתבות נוספות:

  חברות שיפוצים וחברות איטום גגות
  כיצד לבחור חברת איטום גגות
  אומנם החורף בישראל הוא לא קשה וסוער במיוחד, אך מספיקים כמה ימים של גשמים בשילוב
  Our mission is to clean!
  כיצד לבחור חברת ניקיון לבניין
  כל אחד ואחת מאיתנו יעדיפו לחיות בסביבה נקייה. בעוד שכל אחד אמון על ניקיון הדירה
  A woman is holding a magnifying glass over a wooden house. Real estate appraiser. Assessment of the condition of the house. Property valuation / appraisal. Search for housing and apartments.
  מה בודקים בבדק בית לבניין?
  בין אם מעוניינים לרכוש או למכור נכס בבניין מגורים משותף, חובה להזמין חברת בדק בית
  עיצוב ללא שם (17)
  במקום לשבור, לנסר
  היום כבר לא צריך לשבור קירות, אפשר פשוט לנסר אותם. שבירת קירות עבור יצירת פתחים,
  working-construction-tool-builder-s-accessories-house-house-renovation-concept
  שונאים לוגיסטיקה? גם אנחנו, אבל בכל הקשור לבניין שלכם לא כדאי להתעצל.
  תחזוקת מבנים היא פרקטיקה של בדיקה, תיקון ושדרוג של בניין כדי להבטיח שהוא נשאר בטוח
  שיפוץ
  שיפוץ בית משותף - מה חשוב לדעת לפני שמתחילים
  שיפוץ בית משותף זו משימה לא פשוטה, אשר יכולה להוביל לתוצאה מאוד מתגמלת, כל עוד
  cover
  המדריך המלא להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבניינים משותפים בעלי 51 דירות ומעלה
  התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים הפכה להיות אחד הנושאים החמים והבוערים בישראל בשנים האחרונות, כאשר
  cover2
  ליקויי בנייה בדירה או בבניין חדש? מעצבן, אבל שווה עבורכם הרבה כסף!!
  קבלן השאיר אתכם עם ליקויי בניה בשווי מאות אלפי שקלים? כשזה קשור לליקויי בניה –

  שירות אישי לוועדי בתים!
  איתור בעלי מקצוע

  המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון:

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לניהול ועד בית אשר יהפוך את ניהול הבית המשותף לחוויה מהנה ופשוטה ויחסוך לך זמן רב ועלויות בתחזוקת הבניין!

   ועד בית, קבל במתנה את המדריך המלא לשיפוץ בניינים אשר יחסוך לך אלפי שקלים בשיפוץ בניין המגורים!

   קטגוריות עסקים

   אדריכלות
   איטום גגות
   אינטרקום
   אינסטלציה
   ארונות מתכת
   בדק בית
   ביטוח ועד בית
   בישום בניין
   גביית ועד בית
   גגות סולאריים לייצור חשמל
   גז
   גינון ועיצוב גינות
   גנרטורים
   דלתות כניסה לבניין
   דפיברילטור
   הדברה
   הנדימן
   הרחקת יונים
   התחדשות עירונית
   חברות ניהול בתים משותפים
   חברות ניקיון בתים משותפים
   חיטוי מאגרי מים
   חשמל
   כיבוי אש
   מיגון תא מעלית
   מימון תביעות משפטיות
   מכולות אוטומטיות
   מנעולן
   מעליות
   מערכות אזעקה / מצלמות
   מערכות סולאריות
   משאבות מים
   סימוני חניות
   עורכי דין / נוטוריונים
   עיצוב לובי וחדר מדרגות
   עמדות טעינה חשמליות
   פוליש
   פיקוח ובניה
   צביעת חדרי מדרגות
   קבלני שיפוצים לבתים משותפים
   קונסטרוקטור
   שיפוץ מבנים
   שיפוצים בסנפלינג
   שערים ומחסומים
   תיבות דואר

   וועדי בתים ודיירים

   הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל הנותנת מענה לבעיות הדיור בבית המשותף!!!

   להצטרפות לחצו על התמונה או על הכפתור ושלחו בקשת הצטרפות בדף הקבוצה

   דילוג לתוכן